Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Dafydd Tomos 7:44 PM ar 5 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  SWYDD: Datblygydd Gwe ‘Pen Blaen’ 

  Mae swydd datblygydd ar gael yn asiantaeth digidol Imaginet yng Nghaerdydd, yn datblygu amrywiaeth o wefannau ac apps.

  Mi fyddwch yn gallu troi dyluniadau o Photoshop mewn i HTML/CSS/Javascript ar gyfer eu datblygu ymhellach ar dechnoleg LAMP. Mi fydd yna hefyd gyfleon o ran datblygu apps traws-blatfform yn defnyddio Cordova ac AngularJS.

  Mae manylion pellach yn Saesneg fan hyn.

   
 • Rhos Prys 10:01 AM ar 2 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Linux Mint 17.1 wedi ei ryddhau yn y Gymraeg 

  Gosodiadau 17-1

  Dros y penwythnos ryddhawyd rhifyn newydd o un fersiynnau mwyaf poblogaidd o Linux, sef Linux Mint. Unwaith eto mae rhyngwyneb Linux Mint ar gael yn Gymraeg. Gyda bod y dosbarthiad wedi ei seilio ar Ubuntu mae’n cynnwys y deunydd Cymraeg o’r dosbarthiad hwnnw hefyd.

  Diolch i’r criw fu’n cyfrannu at y cyfieithiad Cymraeg

   
  • Carl Morris 7:11 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Bydd rhaid i mi drio Mint unwaith dw i’n cael noson rydd i’w brofi! Dw i’n rhedeg Lubuntu ar hyn o bryd.

   Diolch i ti a chriw cyfieithu Ubuntu am eich holl waith.

 • Rhos Prys 9:31 AM ar 2 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Geiriadur Bangor – geiriadur.bangor.ac.uk 

  Geiriadur Bangor

  Erbyn hyn mae Geiriadur y BBC nôl yn fyw dan ei enw newydd Geiriadur Bangor. Mae wedi’i letya ar wefan Prifysgol Bangor ar http://geiriadur.bangor.ac.uk/. Cyfuniad yw e mewn gwirionedd o eiriadur cyffredinol Cysgair, sy’n rhoi geirfa gyffredin y Gymraeg a’r Saesneg, a Y Termiadur Addysg, sy’n rhoi termau wedi’u safoni ar gyfer addysg ysgol a cholegau addysg bellach.

  Roeddwn i’n betrus iawn am eu cyfuno, fel a wnaed yn ein gwaith gwreiddiol i’r BBC. Roedd hyn am ein bod yn ceisio cael pobl i ddeall y gwahaniaeth rhwng geiriadur disgrifiadol fel Cysgair ar y naill law (lle mae rhyddid i bobl ddewis eu geirfa allan o holl gyfoeth yr iaith), a geiriadur rhagnodol fel Y Termiadur Addysg ar y llaw arall (lle mae angen safoni termau technegol er mwyn cyfathrebu clir).

  Ond mae’r ymateb ers i’r BBC dynnu’r geiriadur wedi dangos fod yna le i eiriadur gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio fel hwn, sy’n gyfuniad o eiriau cyffredin a’r eirfa dechnegol ddiweddaraf yn yr iaith. Byddwn ni yn yr Uned Technolegau Iaith yn ceisio’i gynnal a’i ddiweddaru o hyn allan felly o’n hadnoddau ein hunain. Diolch i Dewi a Gruff o’r Uned am eu holl waith yn ei adfer a’i roi ar lein.

  Ar ran Delyth Prys.

   
  • Carl Morris 7:16 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Gwaith da. Mae’n braf cael:
   1. cyfeiriadau uniongyrchol i eiriau
   2. Hefyd mae’n gweithio ar fy llechen a ffôn.

   Dyma ddau beth sydd ddim yn bosib gyda GPC er bod GPC yn cynnwys diffiniadau Cymraeg.

  • Iestyn Lloyd 7:58 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Ydi hwn efo cronfa ddata wahanol i’r app ar iOS?

 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Carl Morris 5:51 PM ar 26 November 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: gwarchodaeth, SSL   

  Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru? 

  Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog:

  […] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o resymau: a) y gost, b) mae’n wefan bersonol, c) does dim gwasanaeth cyhoeddus hanfodol arno.

  Dwi’n amau nad yw’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn sylwi os yw gwefan yn ddiogel, ond mae eraill yn edrych am symbol y ‘clo’ yng nghornel y porwr neu ‘https’ yn y cyfeiriad. Er fod hyn yn arfer da, mae llawer mwy i ddiogelwch na hyn – fe allai gwefan ‘ddiogel’ fod yn anniogel mewn rhai sefyllfaoedd. […]

  Dyma arolwg o warchodaeth ar wefannau Llywodraeth Cymru, S4C, Llyfrgell Genedlaethol, Cynulliad Cymru a mwy. Diolch Dafydd.

   
 • Rhos Prys 4:24 PM ar 10 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Firefox Datblygwyr\Firefox Developer Edition 

  Firefox Datblygwr - rhyngwyneb

  Mae Mozilla wedi dewis ei ddiwrnod pen-blwydd yn 10 oed i lansio porwr newydd yn benodol ar gyfer datblygwyr – Firefox Developer Edition. Mae’r porwr ar gael o wefan Firefox Developer Edition yn Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Firefox wedi cynnwys offer ar gyfer datblygwyr ond mae hwn yn cynnwys popeth fydd ei angen ar gyfer datblygwyr i weithio ar draws platfformau lluosog.

  Beth sydd yma i gyd?

  Y peth cyntaf i sylwi arno yw’r thema newydd tywyll. Mae’n seiliedig ar y thema sydd wedi bod i’r offer datblygwyr yn y gorffennol ac yn gynnil ei le er mwyn gadael mwy o le ar draws y sgein i ddefnyddio’r offer.

  Mae dwy nodwedd newydd pwerus wedi eu cynnwys o fewn y porwr, Valence a WebIDE sy’n gwella’r llif gwaith ac yn gymorth i ddadfygio porwyr ac apiau eraill  yn uniongyrchol o fewn Firefox Developer Edition.

  Mae Valence (sef yr hen Addasydd Offer Firefox) yn caniatáu i chi ddatblygu a dadfygio eich apiau ar draws porwyr lluosog a dyfeisiau drwy gysylltu offer datblygwyr Firefox i beiriannau’r prif borwyr eraill. Mae Valence hefyd yn estyn yr offer pwerus sydd wedi eu creu i ddadfygio Firefox OS a Firefox Android i’r prif borwyr eraill gan gynnwys Chrome ar Android a Safari ar iOS. Hyd yn hyn mae’r offer yn cynnwys yr Archwiliwr, Dadfygiwr a’r Consol a’r Golygydd Arddull.

  Mae WebIDE yn caniatáu datblygu, darparu a dadfygio apiau Gwe yn uniongyrchol o fewn eich porwr, neu ar ddyfais Firefox OS. Mae’n caniatáu i chi greu apiau Firefox OS newydd (sy’n ap gwe) o dempled, neu agor cod ap cyfredol ac ohono mae modd golygu ffeiliau’r ap. Un clic sydd ei angen i redeg yr ap mewn efelychydd ac un arall i’w ddadfygio gyda’r offer datblygu.

  Mae’r Firefox Developer Edition hefyd yn cynnwys yr holl offer mae datblygwyr gwe profiadol yn gyfarwydd â nhw, gan gynnwys:

  Modd Cynllunio Ymatebol – gweld sut fydd eich gwefan neu ap Gwe’n edrych ar wahanol faint sgrin heb newid maint ffenestr eich porwr.
  Archwiliwr Tudalen – archwilio’r HTML a’r CSS o unrhyw dudalen Gwe a newid strwythur a chynllun y dudalen yn hawdd.
  Consol Gwe – gweld gwybodaeth wedi ei gofnodi, sy’n gysylltiedig â thudalen Gwe a defnyddio’r Consol Gwe a rhyngweithio gyda thudalen Gwe gan ddefnyddio JavaScript.
  Dadfygiwr JavaScript – camu drwy god JavaScript ac archwilio neu newid ei gyflwr er mwyn dod o hyd i wallau.
  Arsyllydd Rhwydwaith – gweld yr holl ceisiadau rhwydwaith fydd eich porwr yn ei wneud, faint o amser fydd pob cais yn ei gymryd a manylion pob cais.
  Golygydd Arddull – gweld a golygu’r arddulliau CSS sy’n gysylltiedig â thudalen Gwe, creu rhai newydd a gosod dalennau arddull CSS i unrhyw dudalen.
  Golygydd Sain Gwe – archwilio a golygu API Sain Gwe’n fyw i sicrhau fod yr holl nodau sain wedi eu cysylltu mewn ffordd fyddech yn eu disgwyl.

   

   
 • Rhos Prys 9:34 AM ar 10 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Pen-blwydd Hapus Firefox yn 10 Oed Heddiw! 

  Mae’r porwr gwe Firefox yn dathlu deg mlynedd ers ei sefydlu fel pecyn annibynnol o’r casgliad o raglenni crëwyd gan Netscape. Mae’r rhaglen wedi dod yn boblogaidd iawn ac yn cystadlu gydag Internet Explorer, Chrome ac Opera am le yn y farchnad porwyr gwe. Un o gryfderau Firefox yw ei gymuned o ddatblygwyr gwirfoddol sydd wedi datblygu tua 40% o’r cod o fewn y rhaglen, ei gyfieithu i hyd at 87 o ieithoedd a chefnogi’r corff gydag ymgyrchoedd i gadw’r we’n agored, diogel a dysgu sgiliau i gyfrannu at y we.

  Ers dyddiau Netscape, sy’n fwy na deg mlynedd yn ôl, mae’r criw sydd wedi bod yn paratoi’r fersiwn Cymraeg wedi bod yn brysur yn sicrhau fod y cyfieithiad yn cael ei ryddhau’n rheolaidd. Erbyn hyn mae’r dyddiau o weithio’n uniongyrchol gyda’r cod ar weinyddion Mozilla wedi dod i ben ac mae’r cyfieithiad yn cael ei baratoi drwy blatfform cyfieithu Pootle. Mae’r criw wedi derbyn cydnabyddiaeth Mozilla ac mae eu henwau wedi eu goleuo yn Nghaliffornia!

  Diolch hefyd i Osian ap Garth am ddarparu’r Geiriadur Cymraeg ers 2010, fel ychwanegyn gwirio sillafu ar gyfer llanw ffurflenni ar-lein ac yn y blaen. Mae di bod yn wych ar gyfer ei ddefnyddio yn Pootle!

  Mae Firefox ar gael o wefan Cymraeg Mozilla ar gyfer Apple, Linux a Windows ac mae Firefox Android ar gael yn Gymraeg ar gyfer ffonau a thabledi Android o Play Store, Google.

  Pethau eraill sydd ar y gweill ond efallai nid yn fuan:

  Firefox OS – meddalwedd ffôn symudol, tabledi, teledu, Raspberry Pi ac yn y blaen, yn Gymraeg. Bydd hi’n flwyddyn neu ddwy cyn bod ffonau digon pwerus a chaboledig yn rhedeg Firefox OS ymddangos ar y farchnad ym Mhrydain, ond mi fydd fersiwn Cymraeg ar gael!

  Os hoffech gael golwg ar fersiwn datblygol ohono yn Windows, mae modd ei lwytho i lawr, echdynnu’r ddelwedd a chlicio ar bash ac aros am dipyn a bydd y rhaglen yn agor.

  Thunderbird a Lightening -y rhaglenni e-bost a dyddiadur

   
 • Rhos Prys 4:45 PM ar 9 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Dathliad arbennig Firefox yfory! 

  Bydd Firefox yn dathlu diwrnod arbennig iawn yfory a hynny’n cynnwys y gwaith o ddarparu fersiwn yn Gymraeg. Cadwch lygad allan am wybodaeth am y dathliad ac yn y cyfamser ewch i wefan Gymraeg Mozilla i ddysgu rhagor am waith Mozilla a sut fedrwch chi gefnogi’r gwaith hwnnw.

  Mae modd gosod Firefox yn Gymraeg ar eich cyfrifiadur Windows, Mac a Linux o’r wefan Gymraeg ac o Play Store, Google ar gyfer eich ffôn Android.

   
 • Carl Morris 2:09 PM ar 28 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , e-gyhoeddi,   

  Cwrs e-Gyhoeddi gyda @CULT_Cymru yng Nghaerdydd 

  Mae CULT Cymru yn trefnu cwrs am e-gyhoeddi.

  Darparir y cwrs yng Nghaerdydd ar 8fed o Dachwedd 2014 trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnwch i CULT Cymru yn uniongyrchol am ragor o fanylion neu gofrestru.

   
 • Rhos Prys 2:44 PM ar 27 October 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Ystadegau WordPress 4.0 Cymraeg 

  O fewn peiriant cynhyrchu WordPress 4.0 Cymraeg mae peiriant cyfrif sawl copi sydd wedi cael eu llwytho i lawr yn ôl iaith. Fel mae’n sefyll heddiw mae 104 copi o’r un Cymraeg wedi ei lwytho i lawr, sy’n fwy na fyddwn i wedi disgwyl. Wrth gwrs, mae’n bosib mai’r ffigwr go iawn yw 52 a bod pawb (heblaw Hacio’r Iaith ;-) ) wedi diweddaru ers anffawd 3.9.2.

  Mae WordPress 4.0 wedi ei ddiweddaru ers hynny ac os nad ydych wedi gwneud mae croeso i chi ddiweddaru i’r fersiwn cyfredol.

  Dyma nhw’r ffigyrau:

  Ystadegau Llwytho i Lawr

  Mae’r dudalen hon yn dangos y nifer o’r Cyfrif Llwytho i Lawr — cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress sydd wedi eu llwytho i lawr 4.0 — yn ôl iaith.

  Y Cyfan 13,949,650
  en 6,604,090
  ar 160,354
  az 456
  bg_BG 5,174
  bn_BD 709
  bs_BA 1,562
  ca 7,749
  cs_CZ 21,691
  cy 104
  da_DK 38,955
  de_DE 458,518
  el 10,536
  en_AU 10,593
  en_CA 40,926
  en_GB 67,005
  es_CL 7,854
  es_ES 548,092
  es_PE 3,737
  es_VE 1,487
  et 3,263
  eu 1,534
  fa_IR 401,842
  fi 16,571
  fr_FR 418,877
  gd 28
  gl_ES 559
  he_IL 15,362
  hr 7,222
  hu_HU 26,298
  id_ID 39,530
  is_IS 737
  it_IT 158,751
  ja 2,930,063
  ko_KR 29,986
  ky_KY 7
  my_MM 406
  nb_NO 23,800
  nl_NL 179,523
  pl_PL 104,021
  pt_BR 231,948
  pt_PT 26,977
  ru_RU 291,679
  sk_SK 13,562
  sl_SI 4,518
  sq 367
  sr_RS 6,114
  sv_SE 59,248
  th 48,792
  tr_TR 191,850
  uk 4,813
  zh_CN 671,050
  zh_TW 50,760
   
  • Carl Morris 3:05 PM ar 28 Hydref 2014 Paraddolen

   Ble wyt ti wedi canfod y ffigur yma?

  • Rhoslyn Prys 9:10 AM ar 1 Tachwedd 2014 Paraddolen

   https://cy.wordpress.org > Bwrdd Rheoli > Download Stats. Mae’n adrodd 111 heddiw, dydd Sadwrn, 1 Tachwedd 2014.

   Mond 7,014,428 i fynd i ddal i fyny gyda’r Saesneg :-)

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu