Recent Updates Page 2 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Rhys Wynne 10:35 AM on 15 February 2014 Permalink | Reply
  Tags: ,   

  BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap' 

  Bryn Salisbury yn trafod diogelwch.

  Cyngor ar gyfrineiriau heb newid am 20 mlynedd, ond cyfrifaduron wedi cyflymu cymaint fel geellr datrys yr holl ‘cyfuniadau’ mewn dim amser. Medru dyfalu miloedd y yfuniadau yr eiliad.

  Enghreifftiau o gyfuniadau o rifau a symbolau a llythrennau a faint o amser gymerith.

  Tydy defnyddio geriau Cymraeg ddim mwy diogel na defnyddio rhai Saesneg yn anffodus! Problem fathamategol yw e i’r cyfrifiadur.

   
 • Rhys Wynne 10:26 AM on 15 February 2014 Permalink | Reply
  Tags: , cyw, ,   

  BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw 

  Sioned Mills yn trafod arlwy apps Cyw.

  Beth yw ymateb y cyhoedd? – Derbyn llawer o adborth positif annecdotal, o canran fechan iawn sy’n lawrlwytho yn gadael sylwadau/adolygiadau yn yr App

  Oes llawer o du allan i Gymru/DG yn eu defnyddio? Dim omdd gwahaniaethu ystadegau ar lefel Cymru, mond lefel DG. ‘Spikes’ ar gyfer UDA, Awstralia a Ffrainc.

   
 • Rhos Prys 8:18 AM on 13 February 2014 Permalink | Reply  

  Firefox OS Cymraeg 

  Daeth parsel bach brown i’r tŷ wythnos ddiwethaf yn cynnwys ffôn bach oren llachar. Roedd y parsel yn cynnwys Geeksphone Keon wedi ei anfon gan Mozilla fel bod modd profi’r cyfieithiad Cymraeg ar system weithredu Firefox OS.

  Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gael ar y fersiwn nosweithiol o’r ddelwedd ac i’w gael oddi ar wefan Geeksphone. Ar hyn o bryd does dim rhagor o ffonau Keon ar ôl ac mae’n anodd diweddaru’r ffonau sydd gan ZTE ac Alcatel, sy’n rhedeg Firefox i’r fersiwn nosweithiol.

  Y newyddion da yw bod Mozilla am wneud mwy o waith gyda’i bartneriaid i ehangu’r niferoedd ffonau a thabledi fydd ar gael yn rhedeg Firefox OS dros y blynyddoedd nesaf. Dyw e ddim digon da  ar gyfer gorllewin Ewrop a’r Unol Daleithiau ar hyn o bryd, mae wedi ei anelu at ‘farchnadoedd sy’n datblygu’ ond mi ddaw. Maen nhw hefyd am ddatblygu trefn pecynnau iaith fel bod modd i’r defnyddiwr ddewis pa iaith rhyngwyneb maen nhw eisiau ei ddefnyddio os nad yw eisoes ar y ffôn neu dabled. Mae hefyd sôn am gyfrifiaduron bach a setiau teledu clyfar.

  Mae modd gweld y cyfieithiad drwy ddod i Haciaith dydd Sadwrn :-) neu drwy ategyn Mozilla Firefox OS Simulator L10N

  Datblygiadau eraill gan Mozilla – datblygu pecynnau iaith ar gyfer ffonau Android fel bod ieithoedd tu allan i ddewis cyfyng Google ar gael ar gyfer Firefox Android a rhyngwyneb lansiwr Firefox Android sy’n debyg o ran golwg i Firefox OS ar gyfer ffonau Android.

   
 • Sioned Mills 9:58 AM on 10 February 2014 Permalink | Reply
  Tags: , , ,   

  Haclediad #34: Youview, nhw-view a Haciaith 2014 

  Ar y rhifyn cyn-Haciaith 2014 yma bydd y Iestyn, Bryn a Sioned yn rhoi croeso gwresog i S4C i blatfform Youview; croeso a rhybydd i CEO newydd Microsoft, ac wrth gwrs cyffroi’n wirion cyn digwyddiad byw Hacio’r Iaith 2014 ym Mangor ar Chwefror y 15fed… welwn ni chi yno!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 7:06 AM on 29 January 2014 Permalink | Reply
  Tags: Kodu, ,   

  Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows 

  koduCymro sy’n gweithio i Microsoft ydy Stuart Ball. Mae fe wedi postio cofnod ar flog Microsoft i athrawon i ddatgan bod Kodu bellach ar gael yn Gymraeg mewn cydweithrediad a chyfieithwyr ifanc yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

  O’n i ddim yn gwybod beth yw Kodu a dweud y gwir.

  Mae hi’n iaith cyfrifiadurol a phlatfform datblygu integredig ar Xbox360 a Windows sy’n hygyrch i blant.

  Yn ôl y sôn mae’r plant yn creu eu gemau eu hunain i’w chwarae a rhannu. (Mae lot wedi newid ers Logo yn fy ysgol i yn amlwg.)

   
  • Leia 1:08 PM on 29 Ionawr 2014 Permalink

   Dw i wedi chwarae gyda Kodu weithau gyda fy myfywyr i. Mae’n hwyl! Defnyddio i ddysgu pobl ifanc cysyniadau rhaglenni symyl. Mae TechnoCamps yn deffnyddio fe weithau hefyd.

  • Carl Morris 6:33 PM on 30 Ionawr 2014 Permalink

   Leia, ahh diolch. Wyt ti’n sgwennu’r rhaglen yn Gymraeg bellach neu ydyn nhw yn siarad am y rhyngwyneb yn unig?

 • Carl Morris 10:59 PM on 28 January 2014 Permalink | Reply
  Tags: , graffiau   

  Siart rhyngweithiol: % a nifer Cymraeg yn ôl dosbarth sosio-economiadd ac ward 

  siart-sosio-economaidd-hywel-jones

  Dw i wedi bod yn pori’r graffau o ddata’r cyfrifiad yma gan Hywel Jones ers sbel:

  Siart rhyngweithiol: % a nifer Cymraeg yn ôl dosbarth sosio-economiadd ac ward

  Dilynwch Hywel ar Twitter am ragor. Mae fe hefyd yn ystyried rhedeg sesiwn ar siartio yn Hacio’r Iaith 2014.

   
 • Carl Morris 7:17 AM on 27 January 2014 Permalink | Reply  

  Ogwen360: prosiect ymchwil newyddion lleol yn ardal Dyffryn Ogwen 

  Siôn Richards, myfyriwr doethuriaeth Prifysgol Aberystwyth mewn cyd-weithrediad â Golwg360, sy’n trafod prosiect sy’n ran o’i ymchwil i newyddion lleol iawn trwy gyfrwng y Gymraeg. [...]

  Ddydd Gwener diwethaf bu i mi lansio prosiect ymchwil newyddion lleol yn ardal Dyffryn Ogwen.

  Bwriad y prosiect yw darganfod strwythurau ar gyfer cynhyrchu cynnwys yn seiliedig ar wybodaeth a newyddion lleol.

  Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol (Twitter a Facebook) fel llwyfan dosbarthu cynnwys, yn ogystal â man ar gyfer rhyngweithio a thrafod pynciau, gyda’r llwyfannau’n galluogi rhyngweithio a chyfranogiad drwy rannu, hoffi a sgwrsio.

  Bydd hi’n ddiddorol i weld datblygiad Ogwen360 dros yr wythnosau nesaf. Pob lwc/bendith iddynt.

  Byddwn i’n cwestiynu’r penderfyniad i beidio cael unrhyw wefan neu blog o gwbl (am sawl rheswm) ond gawn ni weld!

  Gallech chi ddarllen mwy am y meddylfryd tu ôl i Ogwen360 yn y cofnod blog manwl hwn gan Siôn Richards ar Golwg360.

   
 • Carl Morris 3:17 PM on 24 January 2014 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  SWYDD: Cydlynydd Wicipedia, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

  Cydlynydd Wicipedia
  Yn dilyn cytundeb cydweithio rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia DU y mae’r Coleg yn dymuno penodi Cydlynydd Wicipedia fydd yn adrodd i swyddogion a Bwrdd Academaidd y Coleg ar sut orau y gellir rhannu adnoddau addysgol ar lwyfannau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, o dan drwyddedau priodol. Bydd gennych gefndir academaidd gadarn, dealltwriaeth dda o faterion yn ymwneud â hawlfraint ac eiddo deallusol a dealltwriaeth o genhadaeth a gweithgareddau Wikimedia a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae profiad o waith trefnu a chydlynu, cynnig hyfforddiant a chymorth i staff academaidd yn ogystal a golygu deunydd ar safleoedd Wici yn angenrheidiol.
  Dyddiad Cau: 12 Chwefror 2014
  Cyswllt: Catherine Rees

  Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:33 PM on 16 January 2014 Permalink | Reply
  Tags: ,   

  Heb fod i Hacio’r Iaith ac isio gwybod beth i’w ddisgwyl? Dyma flas i chi… 

  Fideo gan Aled Mills o Hacio’r Iaith 2012

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:31 PM on 16 January 2014 Permalink | Reply
  Tags: arloesedd, ,   

  Cyfle i enill £1000 yng nghystadleuaeth arloesedd yr Eisteddfod 

  Ma hwn yn ddiddorol iawn. Dwi’n siwr y byddai nifer fawr o bobol sydd yn ymwneud ag ymddiddori yn Hacio’r Iaith â diddordeb mewn cystadlu:

  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadleuaeth arbennig i hybu arloesedd, a fydd yn cychwyn eleni yn Eisteddfod Sir Gâr.

  Bwriad y gystadleuaeth hon yw annog Cymry o bob oed i arloesi ac i gynnig a chyflwyno syniadau fel rhan o gystadleuaeth newydd, sy’n cynnig gwobr o £1,000.

  Meddai Swyddog Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Robyn Wheldon-Williams, “Yn syml, rydan ni’n chwilio am syniad cyffrous – unrhyw beth sy’n arloesol ac yn torri tir newydd. Gall fod yn syniad neu ddyfais hollol newydd, neu yn brosiect sydd eisoes wedi’i gwblhau. Neu, fe allai’r cais fod yn cynnig ateb i broblem sy’n bodoli mewn unrhyw faes, fel yr amgylchedd, amaethyddiaeth, meddygaeth, technoleg, peirianneg ac yn y blaen. Yn syml, rydym am glywed am unrhyw brosiect, gynllun neu syniad arloesol.

  “Hoffwn dalu teyrnged i un o gefnogwyr mawr gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Beryl Williams, sef noddwr y gystadleuaeth hon. Mae Beryl, o ardal Trawsfynydd, wedi bod yn ladmerydd cyson dros ein gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei haelioni a’i chymorth. Roedd Beryl yn awyddus i weld rhagor o sylw’n cael ei roi i arloesedd yng Nghymru, a gobeithio’n arw y bydd nifer fawr o geisiadau’n ein cyrraedd fel rhan o’r gystadleuaeth newydd hon.”

  Gellir cynnig cais fel unigolyn neu mewn grwp, ac mae angen anfon cais o hyd at 1,000 o eiriau sy’n amlinellu’r syniad i Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Ebrill. Rhaid i’r cais gael ei gyflwyno yn y Gymraeg. Ceir rhagor o fanylion ar wefan yr Eisteddfod, http://www.eisteddfod.org.uk, drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 400. Mae manylion hefyd ar gael yn Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, sydd ar gael i’w lawr lwytho’n rhad ac am ddim o wefan yr Eisteddfod.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel