Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 11:35 PM ar 24 December 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith haclediaid podcast podlediad, ,   

  Haclediad 46: Ho-Ho-Hollol Nadoligaidd 

  Croeso i Sioe ho-ho-hollol Nadoligaidd yr Haclediad – tro yma byddwn yn taflu’r sgript mas trwy’r ffenest ac yn holi’n daer ar Siôn Corn am anrhegion tech sgleiniog, pethau newydd i’w chwarae â nhw, a heddwch ar ddaear lawr (yn amgz).

  Felly dowch, tiwniwch mewn a byddwch lawen, mae Bryn, Iestyn a Sions yn dymuno Nadolig Llawen iawn i chi a 2016 eitha gwych, diolch am wrando!

  Dolenni

   
 • Gareth Morlais 1:49 PM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol 

  Dwi’n postio’r swydd yma ar ran Dawn Knight, CorCenCC. Y dyddiad cau yw 24/11/15

  ‘CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol’
  corcencc
  Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal â chreu adnodd Cymraeg o bwys i’w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn ieithyddiaeth gyfrifiadurol, ieithyddiaeth corpws, rhaglennu a/neu ddatblygu meddalwedd. Mae gallu cydweithio yn elfen allweddol o’r rôl hon; bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thimau o wyddonwyr cyfrifiadurol ac ieithyddion cymhwysol. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu bodloni terfynau amser yn hanfodol, ac mae gwybodaeth am y Gymraeg yn ddymunol. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i ddatblygu set tagiau ac offer codio, yn ogystal â llunio rhaglen gwybodaeth dorfol a meddalwedd corpws digidol. Mae arbenigedd technegol perthnasol yn hanfodol, a byddai profiad o ddadansoddi data meintiol a chyfrifiadurol â meddalwedd mynegeiriau yn fanteisiol.

  Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) sy’n ariannu’r prosiect hwn sy’n para 3½ mlynedd. Dawn Knight, o Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Prifysgol Caerdydd, sy’n ei arwain. Mae tîm y prosiect academaidd hefyd yn cynnwys Tess Fitzpatrick, Irena Spasic a Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd); Steve Morris a Mark Stonelake (Abertawe); Paul Rayson (Prifysgol Lancaster) ac Enlli Thomas (Prifysgol Bangor).

  Bydd y swydd hon ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn amser llawn am gyfnod sefydlog o 3½ mlynedd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ei swydd ar 1 Mawrth 2016 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. Cynhelir y cyfweliadau ar 7 Rhagfyr 2015.

  Gellir dod o hyd i fanylion ymgeisio am y swydd hon ar http://www.cardiff.ac.uk/jobs/ rhwng 26/10/15 a 24/11/15. Cyfeirnod y swydd hon yw 4001BR.
  Os oes gennych ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Dawn Knight (KnightD5 MALWEN caerdydd.ac.uk).

   
 • Rhos Prys 9:41 AM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress iOS ar gael yn Gymraeg 

  Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch.

  Dewislenni WordPress iOS

  Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress.

  Dyma’r cyflwyniad swyddogol:

  Mae ysbrydoliaeth yn taro — ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Rheolwch eich blog neu wefan WordPress o’ch dyfais iOS, adref neu ar daith: gallwch edrych ar eich ystadegau, cymedroli sylwadau, creu a golygu cofnodion a thudalennau a llwytho cyfryngau gwahanol. Y cyfan sydd ei angen yw blog neu wefan hunanwesteio WordPress 3.6 neu well. Gyda WordPress ar gyfer iOS mae gennych rym cyhoeddi yng nghledr eich llaw — lluniwch ddrafft o englyn byrfyfyr ar y trên, cymrwch lun yn ystod tro rhyw brynhawn ar gyfer cystadleuaeth yn y wasg. Gallwch ymateb i’r sylwadau diweddaraf neu asesu eich ystadegau i weld o le daw eich darllenwyr. Peidiwch ag anghofio â thagio eich cofnodion sy’n cael eu cyhoeddi o’r ap gyda #wponthego fel y gall y gymuned ganfod eich campweithiau.

  Datblygiadau diweddaraf WordPress iOS 5.7:

  • Mae modd hidlo’r Hysbysiadau yn ôl math: Sylwadau, Hoffi, Ailflogio, yn dwt!

  • Roedd ein darllenydd weithiau’n methu gweld cofnodion newydd yn eich ffrydiau felly mae wedi bod i gael sbectol newydd. Gan gychwyn yn y fersiwn yma bydd yn adnabod cofnodion coll ac yn cynnig y dewis i chi o’u casglu.

  • Gallwch nawr ddiweddaru llawer o osodiadau’ch gwefan WordPress.com site o fewn yr Ap.

  • Er ein bod yn hoffi emoji, roedd gweld gwennoglun anferth yn rhythu arnom fel delwedd nodwedd yn ormod. Maen nhw nawr wedi eu tynnu o’r nodwedd honno.

  • Rydym wedi cywiro nifer o wallau cynllun yn iOS 9oedd yn achosi tablau i edrych… bach yn hyll. Maen nhw lot deliach nawr.

  Mae WordPress ar gyfer iOS yn broject Cod Agored, sy’n golygu y gallwch chi gyfrannu at ei ddatblygiad. Dysgwch ragor yn http://ios.wordpress.org. Angen cymorth gyda’r ap? Ewch i’n fforymau yn http://ios.forums.wordpress.org neu ein trydar @WordPressiOS.

  —————————–

  Gosod y Gymraeg:

  Er mwyn defnyddio WordPress iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

   
 • Rhys Jones 5:25 PM ar 19 November 2015 Dolen Barhaol  

  Telsa Gwynne, 1969-2015 

  Tua phythefnos yn ôl, clywsom y newyddion trist iawn am farwolaeth Telsa Gwynne, ar ôl anhwylder hir. Roedd yn adnabyddus i nifer fawr ohonom o fewn Hacio’r Iaith: yn ffrind, ac yn gydymaith.

  Mae hi’n anodd iawn gwneud cyfiawnder â’r amryfal weithgareddau yr oedd Telsa’n ymwneud â hwy. Digon yw dweud eu bod hi’n un o’r rhai oedd yn pontio’r technolegol, yr ieithyddol a’r llenyddol yn gwbl ddi-drafferth. Mi ddysgodd Gymraeg fel oedolyn, gan gychwyn yn 2002, ond prin y gellir meddwl amdani fel ‘dysgwr Cymraeg’ o unrhyw fath. Llai na naw mlynedd ar ôl cychwyn ei chwrs Mynediad, mi raddiodd o Brifysgol Abertawe, gyda gradd dosbarth-cyntaf ddisglair yn y Gymraeg, ac yn syth wedyn, cychwynnodd ar ymchwil doethuriaethol. Mi fyddai ei PhD wedi bod yn arloesol ac yn fawr ei ddylanwad – ei phwnc oedd cywair y Gymraeg ar gyfryngau digidol a chymdeithasol – a hynny’n adeiladu ar ben traethawd hir hynod wych o’i gradd gyntaf.

  Yn yr haclediad diweddaraf, disgrifiwyd Telsa fel ‘arloeswr’, disgrifiad perffaith ohoni o fewn sawl maes. Soniodd Sioned Mills am gyfraniad Telsa tuag at gyfarfodydd Hacio’r Iaith, a’r ffordd yr oedd hi’n gwneud i bobl o bob cefndir deimlo’n hollol gartrefol o fewn meysydd technegol. Mae hynny’n ddawn a hanner, ond mae’n adlewyrchu cymeriad Telsa hefyd: yn eangfrydig, yn groesawgar, ac yn llawenhau ac ymhyfrydu yn y rhai oedd yn cyfrannu at fydoedd technoleg a’r Cymraeg.

  Roedd hi yn un o’r cyfranwyr hynny hefyd, wrth reswm. Roedd yn rhan annatod o’r ymdrech i gyfieithu’r penbwrdd rhydd, GNOME, i’r Gymraeg, ac mae hi’n brofiad chwerw-felys ail-ddarllen y negeseuon e-byst cynhyrfus anfonwyd ganddi bryd hynny, a oedd yn adrodd ar gynnydd y project hwnnw. Er bod ei gwyleidd-dra yn ei hatal rhag galw ei hun yn ‘gyfieithydd’, dyna’r oedd hi, ac roedd manwl-gywirdeb ei gwaith yn fodd i sgleinio a pherffeithio’r cyfieithiad. Roedd hi’n un o brif gyfranwyr y Wicipedia Cymraeg am sawl blwyddyn, ac mi oedd yn weithgar iawn gyda’r Gymdeithas Meddalwedd Cymraeg.

  Nid dyna derfyn ei hymwneud a chyfrifiadura, o bell ffordd. Roedd Telsa’n cadw dyddiadur ar-lein (na, nid blog – roedd yn gas ganddi’r term, nad oedd yn bodoli beth bynnag yn 1998, pan ddechreuodd hi ddefnyddio’r we i gofnodi ei bywyd), roedd hi’n ddogfennwr i brosiectau cod agored, ac yn frwdfrydig dros drwsio ac adrodd am fygiau mewn cod – gan egluro’n wych i eraill sut y medren nhw wneud hynny hefyd.

  Carai’r Gymraeg yn ogystal. Waldo Williams oedd un o’i hoff feirdd, rhywun oedd yn cydweddu’n hynod â’r ffordd yr oedd hi’n gweld y byd. Ac er nad ydw i’n or-hoff o sentimentaleiddio, mae’n anodd peidio meddwl bod cerdd enwog Waldo, sy’n cychwyn wrth ddisgrifio bywyd yn nhermau ‘neuadd fawr rhwng cyfyng furiau’, hefyd i ryw raddau yn ymgorffori bywyd Telsa. Creodd neuadd gyforiog, gyfoethog, ac er gwaethaf pob dim, ni lwyddodd y muriau i’w cyfyngu.

  Hwyl fawr, Telsa. Fe fydd hi’n chwith iawn ar dy ôl.

  Rhys Jones

  Gyda chydymdeimladau dwys at Alan, Terry, Deborah, a gweddill y teulu. Gellir cyflwyno rhoddion er cof am Telsa i elusen Gofal Canser Marie Curie.

   
 • Rhos Prys 5:47 PM ar 12 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox iOS yn Gymraeg 

  Firefox-iOSm

  Os ydych yn ddefnyddiwr iPhone, iPad, iPod touch byddwch yn falch o ddeall fod Firefox iOS nawr ar gael o App Store Apple.

  Mae Firefox iOS yn caniatáu i chi gymryd eich hoff borwr gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd. Mae’n cynnwys nodweddion poblogaidd – chwilio clyfar a hyblyg, rheoli tabiau yn hawdd, cydweddu gyda’ch Cyfrif Firefox a Phori Preifat.

  Mae modd defnyddio Cyfrif Firefox i gydweddu eich hanes pori, tabiau a chyfrineiriau a rhannu eich nodau tudalen, gyda’r dyfeisiau eraill i Firefox iOS.

  *Awgrymiadau chwilio – darogan beth rydych yn chwilio amdano yn eich hoff beiriant chwilio.
  *Tabiau Gweledol – caniatáu i chi reoli tabiau lluosog ar yr un sgrin.
  *Pori Preifat –  cynnig y gallu i bori’r We heb gadw eich hanes na rannu eich cwcis cyfredol gyda’r wefan rydych yn ymweld â hi.

  Er mwyn gallu defnyddio Firefox iOS yn hawdd ar eich dyfais iOS gallwch ei ychwanegu i’r doc ar waelod eich sgrin cartref.

  ———————————————————————————————-

  Er mwyn defnyddio Firefox iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

  Mae gan Mozilla ragor o wybodaeth am eu cynnyrch a sut i bori yn ddiogel ar y we.

   
  • Aled 11:43 PM ar 16 Tachwedd 2015 Dolen Barhaol

   Duwcs! Synnu nad oedd Firefox ar gael yn Gymraeg i ddefnyddwyr Apple cyn rŵan. Da iawn.

   Mae’r enw Firefox iOS yn drysu braidd wrth ystyried bod Firefox OS yn system gweithredu.

   Oes rheswm am beidio cyfeirio ato fel “Firefox ar gyfer iOS” tybed, gan ddilyn arferiad ieithoedd eraill, megis Firefox for iOS, Firefox pour iOS, Firefox fur iOS, Firefox per a l’iOS, Firefox за iOS, Firefox iOS용, iOS 版 Firefox, ayyb?

 • Sioned Mills 11:13 PM ar 10 November 2015 Dolen Barhaol  

  App Pacca Alpaca – App Ieithoedd Rhyngwladol yn ychwanegu’r Gymraeg 

  Mae’r cynhyrchwyr apiau rhyngwladol o gefndir Arabeg, Anamil tech wedi ychwanegu’r Gymraeg i’w app dysgu ieithoedd sylfaenol, a hynny heb ariannu cyhoeddus, ond fel menter fasnachol. Mae cefndir app Pacca Alpaca yn hynod ddiddorol – cwmni o’r dwyrain canol sydd wedi creu app cefnogi mamiaith yn gyntaf, wnaeth esblygu’n app geirfa syml i rieni gyflwyno ieithoedd newydd i’w plant. Daeth y cyswllt Cymreig wrth weithio gyda cynhyrchwyr cynnwys plant bach oedd â phrofiad gweithio yng Nghymru.

  Am unwaith ar Haciaith, dyma luniau fflyfflyd porffor a phinc i chi, joiwch y saib o memes ac ystadegau – mae’r geirfa syml yn hawdd iawn i’w ddilyn, a mae’r Alpaca mor hoffus mae’n anodd peidio ymgolli yn hwyl y gemau:

  Mae’r casgliad o ieithoedd o fewn yr app yn darllen fel trip rownd y byd delfrydol – Ffrangeg; Almaeneg; Arabeg; Sbaeneg; Mandarin a Saesneg (mae’n app dysgu iaith dramor wedi’r cyfan!).

  Mae’n costio £2.99 o’ch siop apiau, ac yn berffaith os y’ch chi am achub y blaen a dysgu Mandarin i Rhisiart a Glenys bach yn ogystal ac atgyfnerthu eu Cymraeg.

   

   
 • Sioned Mills 9:12 AM ar 6 November 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 45: Siarad Siarad, cofio hen ffrindiau a Duolingo 

  Yn rhifyn mis Tachwedd bydd Iestyn, Sioned a Bryn yn sgwrsio am ddiogelwch Talk Talk, yn codi gwydraid i gofio Telsa Gwynne ac yn clymu eu tafodau rownd Duolingo yn y Gymraeg. Hyn i gyd a llwyth o sangiadau a tangiadau off i lwyth o lefydd diddorol (a lot o drafod pa mor enwog di’r cyfranwyr. Sboilar: ddim yn enwog o gwbl) Mwynhewch a diolch am wrando!

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 2:53 PM ar 5 November 2015 Dolen Barhaol  

  Mozilla – Deall yn well am y We 

  Deallynwell

  Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio.

  Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n cynnig gwybodaeth am dracio a syniadau ar sut i leihau peryglon tracio. Mae’n werth ei ddarllen a’i rannu gyda theulu a ffrindiau.

  Bydd y gyfres Deall yn Well yn cychwyn fel cyfres o 3 o gynghorion gan arweinwyr polisi a rhaglennwyr Mozilla. Bydd y gyfres cychwynnol yn cynnwys Tracio, Diogelwch ar y we a  Llywodraeth yn gwylio, sy’n amserol iawn.

  Mae hyn yn cyd-fynd â’r Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio cyhoeddwyd gan Mozilla ddoe ac sydd i’w gael ar y porwr Firefox ar Windows, Apple a Linux, yn ogystal â Firefox Android. Bydd Firefox iOS, sydd  i gyrraedd tua diwedd y mis, hefyd y ei gynnwys.

   
 • Rhos Prys 11:17 AM ar 4 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio 

  Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio.

  Diogelwch

  Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio’n rhoi rheolaeth yn ôl i ddefnyddwyr dros y data mae nhw’n ei rannu drwy atal tracwyr rhag eu tracio.

  Cyflwyniad ar Bori Preifat

  Mae Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio hefyd yn cael ei gynnwys yn y fersiwn diweddaraf o Firefox Android.

  Hefyd:

  • Bydd rhagor o wybodaeth ar gael, yn fuan ac yn Gymraeg, ar dracio a sut mae’n effeithio arnoch chi a beth mae modd ei wneud i’w wrthweithio.
  • Bydd Firefox iOS yn cael ei ryddhau yn hwyrach ym mis Tachwedd.
  • Bydd hi’n ben-blwydd hapus i Firefox yn 11 oed ar Dachwedd y 9fed.
   
 • Carl Morris 5:16 PM ar 26 October 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad 

  Pwy a ŵyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg?

  Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf

  Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim angen trafod cynnwys y stori yn fanwl yma.

  Yn hytrach, hoffwn i drafod y model mae’r Tab yn defnyddio. Dw i’n credu bod ‘na syniad neu gyfle yma i ni yn y Gymraeg. Efallai taw dyna’r peth mwyaf diddorol a defnyddiol i ni am y stori yma os ‘dŷn ni’n gallu anwybyddu cynnwys y stori am funud.

  Mae The Tab yn groesryw o wefan Brydain gyfan a gwefan hyper-leol ar yr un pryd.

  Dyma enghraifft o stori gyffredinol i Brydain gyfan, beth sy’n digwydd i’ch ffioedd £9000 y flwyddyn am brifysgol. Ac wrth gwrs mae straeon am brifysgolion penodol.

  Dyma sut maen nhw yn disgrifio eu hunain:

  The Tab is a platform for the most talented young journalists to report and write, professionally and independently.

  We are a new kind of news network – a bottom-up organization that favours originality over rehashed content, reporting over lists, and realises that newspapers and TV networks suck so much at reporting on young people that young people now deserve to do it themselves.

  Our coverage is run by young editors locally and backed up by our newsrooms in London and New York.

  Founded at Cambridge University in 2009 by three students, we now have teams at more than 80 universities in America and the UK, as well as staff writers covering life in London. Tab reporters have broken national stories and write for some of the most engaged audiences in journalism.

  Mae’r system yn eithaf syml: mae tudalen hafan sy’n dangos straeon Prydeinig, Mae modd dewis categori fel Nottingham, Caerdydd, Aberystwyth, ayyb. (mae dim ond dwy brifysgol yng Nghymru ar The Tab hyd yn hyn). Dyna fe – fel o’n i’n dweud, syml iawn. Maen nhw yn dosbarthu dolenni i straeon ar gyfrifon Twitter a Facebook, fesul lle.

  Mae’r math yma o fodel yn edrych fel rhywbeth sy’n bosib yn y Gymraeg.

  Hynny yw, o ran newyddion i fyfyrwyr mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr mewn lle penodol (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llambed ac ati) ac mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr yn gyffredinnol.

  Nid fi yw’r person i ddechrau prosiect o’r fath ond dylai rhywun wneud e!

  Mae’r model yn addas i unrhyw wefan newyddion, nid myfyrwyr yn unig.

  Pe taswn i’n creu’r wefan byddwn i’n rhoi’r straeon cyffredinol yn y ffrwd leol – ar hyn o bryd mae angen ymweld â’r dau le ar wahan – Prydain a Chaerdydd yn fy achos i – ond mater bach ydy hynny.

  Hefyd pe tasai mwy o leisiau Cymraeg ar y we efallai fyddan ni ddim yn poeni gymaint am y rhagfarn, dw i ddim yn gwybod. (Dw i’n cydnabod bod ‘na problemau eraill i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd eisiau gweld a chlywed y Gymraeg.)

  Oedd y stori yn siom i mi oherwydd nid yn unig y safbwyntiau rhagfarnllyd sy’n cael eu mynegi ond y teimlad o ddiffyg rheolaeth dros y cyfryngau a’r diffyg lleisiau yn Gymraeg ar y we.

  Yn enwedig mae prinder o ‘nodweddion’ i’w darllen, y math o erthygl rydym yn gweld ar The Atlantic, Vice, BBC, Guardian ac yn y blaen.

  Rydym yn y byw yn yr ‘oes ddigidol’ pan mae modd dechrau mentrau newyddion cenedlaethol a rhyngwladol yn rhatach nag erioed o’r blaen.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel