Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Rhos Prys 10:12 AM ar 19 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.1 Cymraeg ar gael nawr 

  Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress.

  Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau diogelwch eich gwefan!

  Cafodd 136 enghraifft o WordPress 4.0 Cymraeg eu llwytho i lawr – ymlaen i’r 150 gyda 4.1!

  WordPress 4.1cy

  Dyma’r blyrb swyddogol:

  Thema Twenty Fifteen

  Mae Twenty Fifteen, ein thema rhagosodedig diweddaraf, yn thema ar gyfer blogiau gyda’r pwyslais ar eglurder. Mae gan Twenty Fifteen gefnogaeth iaith difai, gyda chymorth gan deulu ffontiau Google Noto. Mae’r deipograffeg yn ddarllenadwy ar sgrin o unrhyw faint. Eich cynnwys sydd bwysicaf, p’un ai i’w weld ar ffôn, tabled, gliniadur neu gyfrifiadur desg.

  Ysgrifennu heb darfu

  Weithiau mae angen canolbwyntio er mwyn troi eich syniadau’n eiriau. Nawr mae modd defnyddio’r modd ysgrifennu heb darfu. Wrth gychwyn teipio bydd pob unrhyw darfu’n dod i ben, gan eich galluogi i ganolbwyntio’n unig ar gyfansoddi. Bydd yr offer golygu’n ymddangos yn syth pan fydd eu hangen.

  Y Manylder

  Dewis iaith

  Ar y o bryd, mae WordPress 4.1 eisoes wedi ei chyfieithu i 44 iaith, gyda rhagor ar eu ffordd. Mae modd newid i unrhyw gyfieithiad yn y sgrin Gosodiadau Cyffredinol.

  Mewnblaniadau Vine

  Mae mewnblannu fideos o Vine mor syml â gludo URL ar ei linell ei hun mewn cofnod. Gw. y rhestr lawn o fewnblaniadau sy’n cael eu cynnal.

  Allgofnodi ym mhobman

  Os ydych erioed wedi pryderu eich bod wedi anghofio i allgofnodi o gyfrifiadur rydych yn ei rannu, mae modd i chi fynd i’ch proffil ac allgofnodi ymhobman.

  Argymell ategion

  Mae’r gosodwr ategion yn awgrymu ategion i chi eu profi. Mae argymhellion yn seiliedig ar yr ategion rydych chi ac eraill wedi eu gosod.

  O Dan y Clawr

  Ymholiadau Cymhleth

  Mae ymholiadau metadata, dyddiad a thermau nawr yn cynnal rhesymeg amodol uwch, fel cymalau nythol a gweithredwyr lluosog — A AND ( B OR C ).

  API cyfaddaswr

  Mae’r API JavaScript estynedig yn y cyfaddaswr yn galluogi profiad cyfrwng newydd yn ogystal â rheolyddion, adrannau a phaneli dynamig a chyd-destunol.

  <title> tag mewn themâu

  Mae add_theme_support( 'title-tag' ) yn dweud wrth WordPress sut i drin cymhlethdodau teitlau dogfennau.

  Cyfeiriadaeth Datblygwr

  Mae’r gwelliant parhau mewn dogfennaeth cod ar-lein yn gwneud y gyfeiriadaeth datblygwr yn fwy cyflawn nag erioed.

   
 • Carl Morris 12:37 AM ar 18 December 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg? 

  charlie-brooker-wigflip-saywhat

  Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall.

  Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel Ffrwti ystyried gwneud.

  Yn y cyfamser beth sydd angen ydy hashnodau amgen i ni, hashnodau answyddogol fel y mae #pobztalk yn hwyluso sgwrs gyda naws wahanol i’r hashnod ‘swyddogol’ #pobolycwm.

  Byddai angen màs critigol o bobl eraill i’w mabwysiadu ond byddai tua 5 neu 10 o bobl yn wneud gwahaniaeth i sgyrsiau.

  Beth am ddefnyddio cyfieithiad o enw y rhaglen fel hashnod?

  • #DrychDu yn hytrach na / ogystal â #blackmirror
  • #AmserCwestiwn yn hytrach na / ogystal â #bbcqt

  Dw i’n credu bod enw y rhaglen yn well na’r hashnod achos dydy cyfieithiadau o bethau fel #bbcqt ddim mor amlwg. Maent yn hawdd i’w deall, i’w cofio ac i’w sillafu.

  Enghraifft

  Neu oes awgrymiad gwell gyda chi?

  Dydy hyn i gyd ddim yn golygu fy mod i ddim am weld unrhyw sgyrsiau yn Saesneg o reidrwydd – ond mae’r opsiwn yna yn bodoli eisoes!

  dafydd-d-wigflip-saywhat

   
 • Rhos Prys 11:00 AM ar 17 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Siopa Dolig? Beth am dabled Windows Cymraeg am £99? 

  Eisiau prynu anrheg i chi eich hun neu i rhywun sydd a diddordeb mewn gadgets neu dechnoleg o rhyw fath ac yn benboeth am y Gymraeg, wel dyma i chi eich anrhegion delfrydol. Mae pawb eisiau tabledi neu gliniaduron ac mae Microsoft nawr yn cefnogi eu darparwyr i lansio rhai am brisiau deniadol iawn ac mae nhw i gyd i’w cael yn Gymraeg.
  Llechen HP 7
  Os hoffech chi gael tabled, beth am yr HP Stream 7 – £99 ar wefan HP neu yn eich Currys/PC World lleol. Sut beth yw’r tabled? Wel, mae wedi cael adolygiadau da iawn o ystyried ei bris – mae’r iPad Mini1 yn mynd am £199 a’r iPad Mini3 am £319, felly mae modd prynu dau neu dri HP Stream 7 am bris un Mini iPad.

  Gliniadur HP Sream 11

  Ym myd gliniaduron, mae HP newydd lansio’r HP Stream 11 ac mae’r HP Stream 13 ar y ffordd, am £197 a £229. Mae’r rhain wedi cael adolygiadau da; mae nhw o ansawdd da, perfformiad cystadleuol, prisiau anhygoel o rhesymol ac, yn fwy pwysig i ni, ar gael yn Gymraeg.

  Mae’r tabledi a’r gliniaduron yn cynnwys blwyddyn o danysgrifiad i Office365 ac 1TB o le ar OneDrive. Mae modd defnyddio Office365 yn Gymraeg.

  Mae’n siŵr o fod yn werth cael golwg arnyn nhw…

  Nadolig Llawen! :-)

   
  • Carl Morris 2:17 PM ar 17 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Ydy unrhyw un wedi trio un o’r tabledi Windows Cymraeg?

   Byddai hi’n braf gwybod os maen nhw yn dda, pa apiau eraill sydd ar gael, ayyb.

  • Gruff 4:27 PM ar 17 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Diddorol – ai’r fersiwn llawn o Windows 8.1 sydd arno, ta RT?

   Mae o’n £70 efo tabled neu liniadur arall:

   http://www.currys.co.uk/gbuk/computing/ipad-tablets-and-ereaders/tablets/hp-stream-7-tablet-32-gb-black-10075694-pdt.html

   Ddim yn siwr os ydi hynny’n golygu y cewch chi ddau am £170 (un i bob plentyn/troed).

  • Rhoslyn Prys 7:14 PM ar 17 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Mae nhw’n defnyddio Windows 8.1 gyda Bing. Mae’n debyg nad yw Microsoft yn codi ar wneuthurwyr am y drwydded hon. Y bwriad yw cystadlu gyda Chromebooks sydd wedi bod yn boblogaidd. Am y math yma o brisiau a bod y Gymraeg ar gael mae nhw’n edrych yn dda – gwell na’r Chromebooks.

   Ces i olwg ar y tabled y diwrnod o’r blaen yn Currys, Caer ac roedd o wneuthuriad da, cynllun braidd yn di-fflach ac yn reit ysgafn. Roedd y feddalwedd yn symud yn sydyn a rhwydd. Gan ei fod yn Windows 8.1 safonol ac nid RT, mae’n gallu rhedeg meddalwedd arferol Windows (Cysgliad ;-) ), ond fyddwn i ddim yn disgwyl i gemau redeg yn dda arno.

   Mae na fwy o wybodaeth am gampau/datblygiadau diweddar Microsoft ar wefan Paul Thurrott – http://winsupersite.com/

 • Dafydd Tomos 7:44 PM ar 5 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  SWYDD: Datblygydd Gwe ‘Pen Blaen’ 

  Mae swydd datblygydd ar gael yn asiantaeth digidol Imaginet yng Nghaerdydd, yn datblygu amrywiaeth o wefannau ac apps.

  Mi fyddwch yn gallu troi dyluniadau o Photoshop mewn i HTML/CSS/Javascript ar gyfer eu datblygu ymhellach ar dechnoleg LAMP. Mi fydd yna hefyd gyfleon o ran datblygu apps traws-blatfform yn defnyddio Cordova ac AngularJS.

  Mae manylion pellach yn Saesneg fan hyn.

   
 • Rhos Prys 10:01 AM ar 2 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Linux Mint 17.1 wedi ei ryddhau yn y Gymraeg 

  Gosodiadau 17-1

  Dros y penwythnos ryddhawyd rhifyn newydd o un fersiynnau mwyaf poblogaidd o Linux, sef Linux Mint. Unwaith eto mae rhyngwyneb Linux Mint ar gael yn Gymraeg. Gyda bod y dosbarthiad wedi ei seilio ar Ubuntu mae’n cynnwys y deunydd Cymraeg o’r dosbarthiad hwnnw hefyd.

  Diolch i’r criw fu’n cyfrannu at y cyfieithiad Cymraeg

   
  • Carl Morris 7:11 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Bydd rhaid i mi drio Mint unwaith dw i’n cael noson rydd i’w brofi! Dw i’n rhedeg Lubuntu ar hyn o bryd.

   Diolch i ti a chriw cyfieithu Ubuntu am eich holl waith.

 • Rhos Prys 9:31 AM ar 2 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Geiriadur Bangor – geiriadur.bangor.ac.uk 

  Geiriadur Bangor

  Erbyn hyn mae Geiriadur y BBC nôl yn fyw dan ei enw newydd Geiriadur Bangor. Mae wedi’i letya ar wefan Prifysgol Bangor ar http://geiriadur.bangor.ac.uk/. Cyfuniad yw e mewn gwirionedd o eiriadur cyffredinol Cysgair, sy’n rhoi geirfa gyffredin y Gymraeg a’r Saesneg, a Y Termiadur Addysg, sy’n rhoi termau wedi’u safoni ar gyfer addysg ysgol a cholegau addysg bellach.

  Roeddwn i’n betrus iawn am eu cyfuno, fel a wnaed yn ein gwaith gwreiddiol i’r BBC. Roedd hyn am ein bod yn ceisio cael pobl i ddeall y gwahaniaeth rhwng geiriadur disgrifiadol fel Cysgair ar y naill law (lle mae rhyddid i bobl ddewis eu geirfa allan o holl gyfoeth yr iaith), a geiriadur rhagnodol fel Y Termiadur Addysg ar y llaw arall (lle mae angen safoni termau technegol er mwyn cyfathrebu clir).

  Ond mae’r ymateb ers i’r BBC dynnu’r geiriadur wedi dangos fod yna le i eiriadur gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio fel hwn, sy’n gyfuniad o eiriau cyffredin a’r eirfa dechnegol ddiweddaraf yn yr iaith. Byddwn ni yn yr Uned Technolegau Iaith yn ceisio’i gynnal a’i ddiweddaru o hyn allan felly o’n hadnoddau ein hunain. Diolch i Dewi a Gruff o’r Uned am eu holl waith yn ei adfer a’i roi ar lein.

  Ar ran Delyth Prys.

   
  • Carl Morris 7:16 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Gwaith da. Mae’n braf cael:
   1. cyfeiriadau uniongyrchol i eiriau
   2. Hefyd mae’n gweithio ar fy llechen a ffôn.

   Dyma ddau beth sydd ddim yn bosib gyda GPC er bod GPC yn cynnwys diffiniadau Cymraeg.

  • Iestyn Lloyd 7:58 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Ydi hwn efo cronfa ddata wahanol i’r app ar iOS?

 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Carl Morris 5:51 PM ar 26 November 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: gwarchodaeth, SSL   

  Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru? 

  Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog:

  [...] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o resymau: a) y gost, b) mae’n wefan bersonol, c) does dim gwasanaeth cyhoeddus hanfodol arno.

  Dwi’n amau nad yw’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn sylwi os yw gwefan yn ddiogel, ond mae eraill yn edrych am symbol y ‘clo’ yng nghornel y porwr neu ‘https’ yn y cyfeiriad. Er fod hyn yn arfer da, mae llawer mwy i ddiogelwch na hyn – fe allai gwefan ‘ddiogel’ fod yn anniogel mewn rhai sefyllfaoedd. [...]

  Dyma arolwg o warchodaeth ar wefannau Llywodraeth Cymru, S4C, Llyfrgell Genedlaethol, Cynulliad Cymru a mwy. Diolch Dafydd.

   
 • Rhos Prys 4:24 PM ar 10 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Firefox Datblygwyr\Firefox Developer Edition 

  Firefox Datblygwr - rhyngwyneb

  Mae Mozilla wedi dewis ei ddiwrnod pen-blwydd yn 10 oed i lansio porwr newydd yn benodol ar gyfer datblygwyr – Firefox Developer Edition. Mae’r porwr ar gael o wefan Firefox Developer Edition yn Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Firefox wedi cynnwys offer ar gyfer datblygwyr ond mae hwn yn cynnwys popeth fydd ei angen ar gyfer datblygwyr i weithio ar draws platfformau lluosog.

  Beth sydd yma i gyd?

  Y peth cyntaf i sylwi arno yw’r thema newydd tywyll. Mae’n seiliedig ar y thema sydd wedi bod i’r offer datblygwyr yn y gorffennol ac yn gynnil ei le er mwyn gadael mwy o le ar draws y sgein i ddefnyddio’r offer.

  Mae dwy nodwedd newydd pwerus wedi eu cynnwys o fewn y porwr, Valence a WebIDE sy’n gwella’r llif gwaith ac yn gymorth i ddadfygio porwyr ac apiau eraill  yn uniongyrchol o fewn Firefox Developer Edition.

  Mae Valence (sef yr hen Addasydd Offer Firefox) yn caniatáu i chi ddatblygu a dadfygio eich apiau ar draws porwyr lluosog a dyfeisiau drwy gysylltu offer datblygwyr Firefox i beiriannau’r prif borwyr eraill. Mae Valence hefyd yn estyn yr offer pwerus sydd wedi eu creu i ddadfygio Firefox OS a Firefox Android i’r prif borwyr eraill gan gynnwys Chrome ar Android a Safari ar iOS. Hyd yn hyn mae’r offer yn cynnwys yr Archwiliwr, Dadfygiwr a’r Consol a’r Golygydd Arddull.

  Mae WebIDE yn caniatáu datblygu, darparu a dadfygio apiau Gwe yn uniongyrchol o fewn eich porwr, neu ar ddyfais Firefox OS. Mae’n caniatáu i chi greu apiau Firefox OS newydd (sy’n ap gwe) o dempled, neu agor cod ap cyfredol ac ohono mae modd golygu ffeiliau’r ap. Un clic sydd ei angen i redeg yr ap mewn efelychydd ac un arall i’w ddadfygio gyda’r offer datblygu.

  Mae’r Firefox Developer Edition hefyd yn cynnwys yr holl offer mae datblygwyr gwe profiadol yn gyfarwydd â nhw, gan gynnwys:

  Modd Cynllunio Ymatebol – gweld sut fydd eich gwefan neu ap Gwe’n edrych ar wahanol faint sgrin heb newid maint ffenestr eich porwr.
  Archwiliwr Tudalen – archwilio’r HTML a’r CSS o unrhyw dudalen Gwe a newid strwythur a chynllun y dudalen yn hawdd.
  Consol Gwe – gweld gwybodaeth wedi ei gofnodi, sy’n gysylltiedig â thudalen Gwe a defnyddio’r Consol Gwe a rhyngweithio gyda thudalen Gwe gan ddefnyddio JavaScript.
  Dadfygiwr JavaScript – camu drwy god JavaScript ac archwilio neu newid ei gyflwr er mwyn dod o hyd i wallau.
  Arsyllydd Rhwydwaith – gweld yr holl ceisiadau rhwydwaith fydd eich porwr yn ei wneud, faint o amser fydd pob cais yn ei gymryd a manylion pob cais.
  Golygydd Arddull – gweld a golygu’r arddulliau CSS sy’n gysylltiedig â thudalen Gwe, creu rhai newydd a gosod dalennau arddull CSS i unrhyw dudalen.
  Golygydd Sain Gwe – archwilio a golygu API Sain Gwe’n fyw i sicrhau fod yr holl nodau sain wedi eu cysylltu mewn ffordd fyddech yn eu disgwyl.

   

   
 • Rhos Prys 9:34 AM ar 10 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Pen-blwydd Hapus Firefox yn 10 Oed Heddiw! 

  Mae’r porwr gwe Firefox yn dathlu deg mlynedd ers ei sefydlu fel pecyn annibynnol o’r casgliad o raglenni crëwyd gan Netscape. Mae’r rhaglen wedi dod yn boblogaidd iawn ac yn cystadlu gydag Internet Explorer, Chrome ac Opera am le yn y farchnad porwyr gwe. Un o gryfderau Firefox yw ei gymuned o ddatblygwyr gwirfoddol sydd wedi datblygu tua 40% o’r cod o fewn y rhaglen, ei gyfieithu i hyd at 87 o ieithoedd a chefnogi’r corff gydag ymgyrchoedd i gadw’r we’n agored, diogel a dysgu sgiliau i gyfrannu at y we.

  Ers dyddiau Netscape, sy’n fwy na deg mlynedd yn ôl, mae’r criw sydd wedi bod yn paratoi’r fersiwn Cymraeg wedi bod yn brysur yn sicrhau fod y cyfieithiad yn cael ei ryddhau’n rheolaidd. Erbyn hyn mae’r dyddiau o weithio’n uniongyrchol gyda’r cod ar weinyddion Mozilla wedi dod i ben ac mae’r cyfieithiad yn cael ei baratoi drwy blatfform cyfieithu Pootle. Mae’r criw wedi derbyn cydnabyddiaeth Mozilla ac mae eu henwau wedi eu goleuo yn Nghaliffornia!

  Diolch hefyd i Osian ap Garth am ddarparu’r Geiriadur Cymraeg ers 2010, fel ychwanegyn gwirio sillafu ar gyfer llanw ffurflenni ar-lein ac yn y blaen. Mae di bod yn wych ar gyfer ei ddefnyddio yn Pootle!

  Mae Firefox ar gael o wefan Cymraeg Mozilla ar gyfer Apple, Linux a Windows ac mae Firefox Android ar gael yn Gymraeg ar gyfer ffonau a thabledi Android o Play Store, Google.

  Pethau eraill sydd ar y gweill ond efallai nid yn fuan:

  Firefox OS – meddalwedd ffôn symudol, tabledi, teledu, Raspberry Pi ac yn y blaen, yn Gymraeg. Bydd hi’n flwyddyn neu ddwy cyn bod ffonau digon pwerus a chaboledig yn rhedeg Firefox OS ymddangos ar y farchnad ym Mhrydain, ond mi fydd fersiwn Cymraeg ar gael!

  Os hoffech gael golwg ar fersiwn datblygol ohono yn Windows, mae modd ei lwytho i lawr, echdynnu’r ddelwedd a chlicio ar bash ac aros am dipyn a bydd y rhaglen yn agor.

  Thunderbird a Lightening -y rhaglenni e-bost a dyddiadur

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu