Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 4:27 PM ar 22 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein 

  rip-bbc-geiriadur

  Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd.

  Ddylen ni’n cymryd bod ‘technoleg’ yn golygu bach o perl neu rywbeth tebyg? Ta waeth, pe tasai’r geiriadur yn bwysig i’r BBC byddan nhw wedi ffeindio ffordd o’i gefnogi.

  Mewn newyddion eraill, mae’r hen geiriadur.net – gwefan Prifysgol y Drindod Dewi Sant – wedi diflannu oddi ar y we ers wythnos ar ôl 12 mlynedd o wasanaeth. Mae’n edrych fel bod rhywun wedi methu adnewyddu’r enw parth – yn ddamweiniol neu yn bwrpasol. Dw i wedi gofyn iddynt ond doedd dim ymateb.

  Dw i’n tueddol o ddefnyddio Geiriadur Prifysgol Cymru sydd yn adnodd da er bod y rhyngwyneb a dyluniad yn lletchwith yn fy marn i. Gallwn i ddweud yr un peth am Geiriadur yr Academi. Mae Ap Geiriaduron ar y ffôn ac mae Termau.org yn ddefnyddiol ar gyfer termau arbenigol.

  Ond mae’r bysoedd yn dal i fethu’r geiriaduron sydd wedi diflanni y mis hwn.

  Mwy o eiriaduron

   
  • Dafydd Tomos 7:43 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Rhaid dweud nad ydw i wedi defnyddio geiriadur.net ers blynyddoedd nac un y BBC i ddweud y gwir (ers dyfodiad GyA a GPC). Yr unig fantais i un y BBC yw fod e’n gwbl hygyrch a felly mae’r geiriau yn ymddangos yng nghanlyniadau peiriannau chwilio, a dyna’r unig adeg oeddwn i’n cyrraedd geiriadur y BBC. Roedd e weithiau yn ddefnyddiol i fynd o saesneg -> Cymraeg.

   Doedd y casgliad o eiriau ddim o dan drwydded agored beth bynnag a dwi ddim yn credu fod e’n cael eu ddiweddaru (yn anffodus, ydi’r un peth yn wir am Eiriadur yr Academi?)

   Fel rhywun sy wedi gorfod cynnal gwefannau sy’n fwy na degawd oed (rhai wedi eu dal at ei gilydd gyda Perl a darnau o gortyn) mae gen i gydymdeimlad o ran gorfod cynnal y gwasanaeth. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer platfform sydd ddim yn cael eu gefnogi, o ran diogelwch ac ati.

   Ar hyn o bryd dwi’n gorfod adeiladu system pen-blaen newydd i ‘guddio’ hen system etifeddol (sydd mond yn 8 mlwydd oed!). Wedi dweud hynny mae’n system llawer mwy cymleth na jyst chwilio am eiriau.

  • Rhys Wynne 10:14 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Ro’n i’n ei ddefnyddio tipyn (defnyddiais i o bore ‘ma, cyn iddo diflannu). Yn ogystal a’r ffaith bod modd chwilio o Gymraeg i Saesneg, roedd geiriau arno na sydd ar GyA, yn arbennig pethau cyfoes, fel ‘gwefan’ er enghraifft (!) ac roedd yn handi wedyn i wirio cenedl gair yn Gymraeg. Nodwedd defnyddiol arall oedd wrth i chi ddechrau teipio gair, roedd yn dyfalu gweddill y gair, eto defnyddiol os nad oeddech yn sicr o’r sillafiad ac sy’n un o’r amryw nodweddion sydd ddim gan GyA.

   O ran yr ochr dechnegol, mae’n siwr bod cynnyws mewn ieithoedd eraill yn cael eu colli o safleodd y BBC am yr un rheswm (wyddwch chi am esiampl?), a dwi’n gwybod y nesaf peth i ddim am yr ochr hyn, ond dychmygaf mai dyma un o wasanaethau Cymraeg y BBC oedd yn cael dipyn o ddefnydd, ac ysgwn i a roddwyd unrhyw ystyriaeth i’w ail-lansio ar sail y dechnoleg ddiweddaraf sy’n gyrru gwefannau BBC? Neu ai esgus cyfleus yw hyn i gwtogi ar y Gymraeg ymhellach gan y gorfforaeth?

  • Eirwen 10:52 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Bum yn gweithio ar y geiriadur ac roedd hi’n anffodus ei fod wedi ei greu cyn i’r BBC adnewyddu eu systemau arlein canolog. Byddai’n gret petai BBC Cymru Arlein yn gofyn an arian prosiect i greu fersiwn newydd gan mai hwn oedd yr unig adnodd oedd yn dweud os oedd gair yn fenywaidd/gwrywaidd (help mawr pan yn sortio treigladau), rhedeg berfau ac yn cynnig clipiau sain. Werth holi Huw M yr Is Olygydd am fersiwn newydd.

  • Robyn 2:23 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Erbyn hyn rwy’n dibynnu ar y Gweiadur (www.gweiadur.com) – mae’n rhoi cenedl enwau, rhedeg berfau ac arddodiad a chymharu ansoddeiriau yn ogystal â rhoi clipiau sain ar gyfer llawer o’r geiriau. Yn ogystal, mae’n diffinio pob gair sydd yn llawer o help wrth ddewis y gair Saesneg cyfatebol mwyaf priodol. (Rwy’n mynd at GPC a GyA pan nad yw’r gair yn y Gweiadur, ond gyda band-eang cefn gwlad, dwi’n ffeindio’r ddau yn araf iawn i lwytho!)

  • Carl Morris 2:39 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   @dafyddtomos

   Dw i’n siŵr bod ‘na trafferthion i’r gweithwyr.

   Ond o ran y Gorfforaeth, dw i ddim yn meddwl bod y rheswm swyddogol yn iawn.

   BBC, dwedwch os nad ydych chi’n meddwl bod angen darparu Geiriadur bellach oherwydd opsiynau eraill ar y we. Neu os nad yw’r trwydded ar gyfer y cynnwys ar gael rhagor. Dyma i chi resymau da. Maent yn cyfeirio at bethau allanol.

   Mae’r prosiect Geiriadur yma yn fach iawn. BBC wnaeth datblygu iPlayer a sawl prosiect uchelgeisiol arall. Mae arian i’w fuddsoddi/wastraffu ar DMI ond oedd ‘na unrhyw ymdrech i chwilio am gynllun amgen ar gyfer prosiect Cymraeg?

 • Carl Morris 3:05 PM ar 21 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014 

  Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn esbonio isod pam mae mor bwysig bod corff deddfu Cymru yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r llwyfannau digidol newydd. [...]

  Mae mwy am y digwyddiad ar flog Diffyg Democratiaeth gan y Cynulliad. Gofynnwch iddynt am ragor o fanylion.

   
 • Rhys Wynne 10:24 PM ar 20 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014 

  Methais y steddfod leni, felly heb gael fy ffics gîcaidd ers mis Ionawr. Rhywun am ddod?

  Hacio’r Iaith Bach
  Nos Fawrth 28ain Hydref 2014
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.com

  wifi ar gael
  croeso cynnes i bawb
   

   
 • Sioned Mills 10:39 AM ar 2 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #40 — Bywyd yn dechrau yn Ddeugain! 

  Ydan, ry’n ni wedi cyrraedd 40 rhifyn o’r Haclediad — diolch am sticio efo ni! Yn y bennod hyd-yn-oed-llai-ffurfiol nac arfer bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dathlu pedair blynedd o’u hoff dechnoleg, DDIM yn trafod ‘bendgate’ yr iPhone 6 a thrio deall os yw Windows wedi anghofio sut i gyfri wrth fynd yn syth o Windows 8 i Windows 10. Diolch am wrando am y 40 rhifyn diwethaf giang, allwn ni’m gwneud o heboch chi!

  Dolenni

   
  • Bryn Salisbury 12:53 PM ar 3 Hydref 2014 Paraddolen

   Dal methu credu bod ni di gwneud 40 o rain… Ta beth! Ymlaen i’r 40 nesaf!

 • Gareth Morlais 12:06 PM ar 18 September 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Cymraeg ac Apple iOS8 

  Mae Apple iOS8 ar gael nawr. Un o’r nodweddion newydd yw’r gallu  i ddewis y Gymraeg fel hoff iaith. ‘Dyw hyn ddim yn golygu lleoleiddio llwyr, ond mae’n golygu bydd apiau gyda rhyngwyneb amlieithog – sydd yn cynnwys y Gymraeg – yn arddangos ar y ffôn neu lechen mewn Cymraeg. Beth sy’n wych yw mae’n ymddangos fod y Gymraeg yn cael ei gynnig yn awtomatig i ddefnyddwyr yn y wlad hon. Fel dengys sgrinluniau Iwan Evans, dim ond mater o lusgo’r Gymraeg uwchben y Saesneg yw hi.  Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   

  iOS8 1

   

   

   

   

   

   

  iOS8 2

   

   

   

   

   

  iOS8 3

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 4

   

   

   

   

   

   

  iOS8 5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 6

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 7

   

   

   

   

   
  • Gareth Morlais 12:10 PM ar 18 Medi 2014 Paraddolen

   >Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   Dwi’n meddwl am ap Twitter yn enwedig wrth awgrymu hyn.

 • Rhos Prys 9:31 PM ar 15 September 2014 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.0 Cymraeg 

  Beth sy’n newydd? – dyma’r blyrb gan WordPress:

  Mae WordPress 4.0 yn cynnig profiad ysgrifennu a rheoli mwy llyfn.
  Rheoli eich cyfrwng yn rhwydd
  Gallwch weld eich cyfrwng o fewn un grid hardd hir. Mae rhagolwg manylion newydd yn ei gwneud hi’n haws edrych ar a golygu eich cyfrwng yn eu trefn.

  Mae gweithio gyda mewnblaniadau yn haws nag erioed
  Gludwch URL eich YouTube i linell newydd a gwyliwch e’n troi’n fideo mewnblanedig. Nawr gwnewch yr un peth gyda thrydariad. Mae mewnblannu nawr yn brofiad gweledol. Mae’r golygydd yn dangos gwir ragolwg o’ch cynnwys mewnblanedig, sy’n arbed amser a rhoi hyder i chi.

  Rydym wedi ehangu’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnal yn rhagosodedig, hefyd — gallwch fewnblannu fideos o CollegeHumor, rhestrau chwarae YouTube, a sgyrsiau TED. Gwiriwch y mewnblaniadau mae WordPress yn eu cynnal.

  Canolbwyntio ar eich cynnwys
  Mae ysgrifennu a golygu’n llyfnach a mwy cynhwysol gyda golygydd sy’n ehangu wrth i chi ysgrifennu, gan gadw’r offer fformatio ar gael drwy’r adeg.

  Canfod yr ategyn cywir
  Mae yna fwy na 30,000 ategyn rhad a chod agored ar gael yn y cyfeiriadur WordPress. Mae WordPress 4.0 yn ei gwneud hi’n haws i ddod o hyd i’r un sydd ei angen arnoch gyda metrig newydd, gwell chwilio a phrofiad pori mwy gweledol.

  Diolch i Carl am ei help gyda hwn.

   
  • Aled 2:11 PM ar 21 Hydref 2014 Paraddolen

   Dwi’n edrych mlaen i weld yr holl welliannau hyn. Diolch am eich ymdrechion.

   Mae’n ymddangos bod problem ar hyn o bryd. Er bod “modd diweddaru i WordPress 4.0–cy yn awtomatig”, pan dwi’n clicio “Diweddaru Nawr”, fersiwn 3.9.3 sy’n cael ei osod ac mae’r hysbys “Mae WordPress 4.0 ar gael! Diweddarwch nawr!” yn ymddangos o hyd.

  • Carl Morris 4:38 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Diolch i ti Aled, rydym yn ymwybodol o’r problem gyda’r neges. Bydd mwy o newyddion cyn hir gobeithio.

 • Sioned Mills 4:38 PM ar 5 September 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #39 – Cacen Sali Mali, Hack(en) Bryn Salisbury a mwy o Nest Test Iest 

  Croeso i rifyn 39 (bron y 4-0 fawr) o’r Haclediad – byddwn ni’n trafod syniadau Cymdeithas yr Iaith am ariannu darlledwr amlgyfrwng newydd i Gymru, e-lyfrau plant Cymraeg yn dod i iBooks, Bryn yn hacio weiars a checkio nôl mewn gyda system reoli tŷ Iestyn wrth i’r tywydd oeri. Joiwch, a chofiwch, sdim sôn am NATO, llongau rhyfel ym Mae Caerdydd na Hofrenyddion Tony Stark-aidd yn y rhifyn yma, ffiw!

  Doleni

   
 • Rhos Prys 5:52 PM ar 3 September 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Rhyddhau Firefox Android Cymraeg 

  Mae’r porwr gwe Cymraeg cyntaf ar gyfer ffonau symudol a thabledi – Firefox Android, newydd ei ryddhau. Mae Firefox Android ar gael o’r Google Play Store ar gyfer pob dyfais sy’n rhedeg Android 2.2 neu well.

  Mae Firefox Android yn borwr gwe rhydd a rhad sy’n rhoi grym y we agored yn eich dwylo. Mae’r porwr yn gyflym, hawdd ei ddefnyddio a hawdd ei gyfaddasu gyda’r nodweddion diogelwch a phreifatrwydd i’ch helpu i fod yn ddiogel ar y we.

  Rhyngwyneb a dewislen offer Firefox Android

  Rhyngwyneb a Dewislen Firefox Beta

  Cyfarwyddiadau gosod:

  Gwiriwch i weld os yw Firefox Android yn gyfaddas â’ch dyfais.

  Mae Firefox Android angen Android 2.2 neu ddiweddarach a thua 29 MB o le sbâr. Mae’n rhedeg orau ar ddyfeisiau gydag o leiaf 384 MB o RAM. Mae Mozilla’n darparu rhestr o ddyfeisiau sy’n cael eu cynnal.

  Gosodwch Firefox Android o’r Google Play Store

  Firefox Beta - Dewis iaith

  Bydd yr ap yn agor yn Saesneg. I ddewis y rhyngwyneb Cymraeg, ewch i Settings>Language. Bydd dalen Browser Language a System Default yn ymddangos. Pwyswch ar System Default a bydd dewis o ieithoedd yn ymddangos. Sgroliwch lawr i Welsh. Pwyswch ar y cylch bach nes ei fod yn troi’n las. Bydd y sgrin yn newid i’r Gymraeg. Bosib bydd angen ailgychwyn y rhaglen neu hyd yn oed y ddyfais i gael y Gymraeg i ymddangos. Mwynhewch!

  Apple – Oherwydd natur trwyddedu apiau Apple nid yw’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple.

  Mae yna ragor o wybodaeth am waith Mozilla ar eu gwefan Cymraeg.

   

   

   
  • Aled 12:21 PM ar 5 Medi 2014 Paraddolen

   Gan fy mod yn defnyddio ei rhagflaenydd arbrofol, Aurora, yn Gymraeg ers talwm, dyw hwn ddim yn teimlo yn newydd ond yn hytrach yn rhywbeth sydd wedi bod yn hir yn dod. Da i’w gweld a’i gael o’r diwedd a diolch i Rhos am ei ymroddiad i’r cyfieithiad.

   Pan osodais i hwn, mi agorodd yn y Gymraeg yn awtomatig. Mae’n ymddangos felly os ydych wedi gosod locale eich ffôn i’r Gymraeg, bod hyn yn helpu. Yn anffodus, nid yw Google yn cynnwys y Gymraeg yn dewis localau ar Android, ond mae’n bosib gosod “custom locale” sy’n cynnwys y Gymraeg gan lawrlwytho aplen pwrpasol. Rwy’n defnyddio MoreLocale 2. Mae datblygwyr aplenni Android yn gallu gweld rhywfaint o wybodaeth am ddyfeisiau defnyddwyr yr aplenni, gan gynnwys iaith y ddyfais. Gan osod eich locale i’r Gymraeg, mae datblygwyr felly yn gweld bod nifer yn defnyddio ac felly bod galw am bethau yn Gymraeg.

  • Ciaran 12:51 PM ar 5 Medi 2014 Paraddolen

   Rwy di bod yn defnyddio Firefox i Android yn Gymraeg ers peth amser nawr hefyd.

   Ac, fel Aled, rwy’n defnyddio MoreLocale 2, sy’n newid iaith rhai aplenni, yn ogystal â’r dyddiad ac amser, i’r Gymraeg. Ond yn anffodus, dyw fersiynau diweddaraf Android (e.e. 4.4), ddim yn caniatáu i aplenni newid locale y ddyfais bellach. Bu’n rhaid i fi newid hawliau’r aplen drwy ddefnyddio cyfrifiadur (e.e. drwy neud hyn: http://droider.eu/2013/11/03/how-to-get-morelocale2-to-work-on-4-2-and-above/) sydd yn lot o drafferth. Tra bod cwmnïau fel Mozilla’n cymryd camau i’r cyfeiriad cywir, mae Google ac Android yn ein tynnu yn ôl o hyd.

  • Gerallt 11:56 AM ar 2 Hydref 2014 Paraddolen

   Mae datblygwr ap calendr ar gyfer Android (sydd yn ymddangos yn tyfu i fod yn boblogaidd iawn, gyda rhyngwyneb ‘Android L’) yn galw am bobl i’w gyfieithu yma: https://osban91.oneskyapp.com/collaboration/ .

   Mae’r rhan fwyaf o’r llinynau Cymraeg (cyfanswm o rhyw 600 ohonyn nhw) wedi cael eu cyfieithu, ac yn barod i gael eu cymeradwyo gan ddefyddwyr eraill – efallai bydd un ap yn ychwanegol ar gael yn Gymraeg wedyn!

   Dyma’r ap, er gwybodaeth: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.underwood.calendar_beta

 • Carl Morris 4:11 PM ar 30 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , eisteddfod2014   

  Dewch i bethau tech/iaith yn #Steddfod2014 

  Rydym wedi casglu rhestr o ddigwyddiadau sy’n ymwneud a thechnoleg ac iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014:

  Tech/iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014: rhestr o ddigwyddiadau

  Ar hyn o bryd mae’r rhestr yn cynnwys digwyddiadau gyda:

  • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Ffrwti
  • Hacio’r Iaith
  • Prifysgol Bangor
  • Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig

  Ewch i’r wici i ychwanegu rhagor o bethau, gadewch sylw am ddigwyddiad arall isod – neu jyst ewch i rai o’r digwyddiadau!

   
  • Dewi Fraunhofer 10:39 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Ble mae stondin haciaith ar faes yr Eisteddfod eleni ?

  • Carl Morris 1:02 AM ar 27 Awst 2014 Paraddolen

   Helo Dewi. Rhywsut gwnes i fethu eich sylw – mae’n flin gyda fi. Ond doedd dim stondin Hacio’r Iaith ar y maes yn 2014!

 • Carl Morris 2:22 PM ar 30 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , Prifysgol Bangor   

  Dim ond 10% o ymwelwyr Hacio’r Iaith yn dewis Cymraeg (Ydych chi wedi Cymreigio eich porwr?) 

  Mae gosodiad iaith cynnwys yn nodwedd bwysig ar eich porwr (e.e. Firefox, Chrome).

  Dw i wedi bod yn edrych at ddata yn ystod hanes y wefan Hacio’r Iaith ers Ionawr 2010, sy’n ymddangos bod 53% o ymweliadau yn ffafrio Saesneg UDA – yn ddiarwybod i’r rhan fwyaf dw i’n credu. Mae 29% yn ffafrio Saesneg Prydain Fawr.

  Dim ond 10% (cy a cy-gb) sydd yn dewis Cymraeg.

  Rhif Cod iaith Nifer o ymweliadau Cyfran
  1. en-us 21,718 53.48%
  2. en-gb 11,794 29.04%
  3. cy 2,181 5.37%
  4. cy-gb 1,976 4.87%
  5. en 1,754 4.32%
  6. ru 164 0.40%
  7. en_gb 129 0.32%
  8. pt-br 113 0.28%
  9. fr 72 0.18%
  10. de-de 63 0.16%

  Y cynnwys rydych chi’n derbyn yw’r testun trafod yma, nid y rhyngwyneb. Mae’r dewis Saesneg yn golygu bod lot o wefannau yn rhagosod Saesneg drostoch chi. Dyma un rheswm pam mae ystadegau am ddefnydd o wasanaethau Cymraeg ar-lein mor isel (dim ond un rheswm). Mewn achosion lle mae pobl eisiau Cymraeg, dydy’r ystadegau ddim yn adlewyrchu galw o reidrwydd.

  Fel arfer en-us neu en yw’r diofyn (gan gynnwys rhai o borwyr sydd ddim yn cynnig y dewis o gwbl). Felly mae’r ffigur en-gb yn ddiddorol achos mae’n golygu bod rhywun wedi bwriadu gwneud y dewis. Efallai taw sefydliadau Cymreig sy’n gyfrifol am rai o’r ymweliadau hynny?

  Mae gwefan Hacio’r Iaith yn uniaith Gymraeg heblaw am un tudalen ac ambell i ddyfyniad. Dw i’n cymryd bod y rhan fwyaf o ymwelwyr yn deall Cymraeg er bod eraill yn defnyddio Google Translate ayyb.

  Ta waeth, heblaw am yr ystadegau doedd dim ystyriaeth gan ein system o ddewis iaith y porwr – hyd at heddiw.

  haciaith-cymreigio-porwyr

  Os nad ydych chi wedi gosod Cymraeg fel eich hoff iaith rydych yn gweld neges a fideo ar wefan Hacio’r Iaith fel yr un uchod. Mae Ffrwti wedi gosod yr un ategyn. Dw i’n rhedeg y cod fel arbrawf ar hyn o bryd. Ydy pobl yn cytuno bod e’n syniad da?

  Yn fy marn i byddai hi’n neis tasai’r porwr yn gofyn i chi am ddewis iaith ar y tro cyntaf. Hefyd dylai sefydliadau yng Nghymru gwneud mwy i barchu dewis iaith defnyddwyr a gweithwyr.

  Mae’r ategyn ar gael i gyhoeddwyr gwe eraill ar wefan Dechnolegau Iaith Prifysgol Bangor. Diolch iddynt am eu holl waith.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 2:45 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Dyma ystadegau Ffrwti ers cychwyn:

   en-us — 15475 — 49.39
   en-gb — 13016 — 41.54
   cy-gb — 875 — 2.79
   cy — 590 — 1.88
   eu — 517 — 1.65
   en — 386 — 1.23
   es — 83 — 0.26
   es-es — 51 — 0.16
   pt-br — 45 — 0.14
   en_gb — 41 — 0.13

   (Nifer sesiynau yw’r golofn ganol)

   Hyd yn oed llai. Be am ddod nol diwedd Awst a chymharu mis Awst efo mis Gorffennaf i weld os oes unrhyw newid oherwydd yr ategyn.

   Falle bod o’n annoying i bobl ddi-Gymraeg sy’n dod i’r wefan (ac hefyd annealladwy – does dim esboniad Saesneg i’r pop-up). Roedd y fersiwn Catalaneg o hyn sef Catalanizador yn defnyddio graffeg bach ar draws top y sgrin yn hytrach na pop-up mawr a falle byddai hynny’n fwy addas.

  • Carl Morris 3:05 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Yn fwy annoying i bobl ddi-Gymraeg na’r cynnwys arferol?! Dw i’n credu bod rhai yn defnyddio Google Translate yn enwedig y rhai ar Chrome.

   Tybed os oes mwy ar symudol ar Ffrwti? Dw i ddim yn meddwl bod dewis o gwbl ar rhai systemau?

   Ymwelwyr i Hacio’r Iaith o ran system weithredu:
   Windows—19,974—49.18%
   Macintosh—10,394—25.59%
   iOS—3,347—8.24%
   Android—2,302—5.67%
   Linux—1,659—4.08%
   iPhone—1,607—3.96%
   iPad—621—1.53%
   (not set)—334—0.82%
   BlackBerry—170—0.42%
   iPod—65—0.16%

   Dylen ni i gyd trafod popeth yn y dafarn yn Steddfod yr wythnos nesaf. Dangos dy stats!

  • Dafydd Tomos 3:36 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Dyw en-gb ddim yn golygu o angenrheidrwydd fod rhywun wedi gwneud y dewis. Os ydych chi’n gosod Windows (a systemau eraill mae’n siwr) a dewis en-gb fel locale mi fydd hynny yn cael ei roi mewn i IE. Ac wrth ddefnyddio IE i gael copi o borwr arall mae’n debygol y fydd gwefannau hynny yn gweld y dewis iaith ac ail-gyfeirio at fersiwn en-GB yn lle en-US.

   Dw wedi gosod iaith fy mhorwr i cy ers dros 16 mlynedd a dwi ddim yn gweld y manteision o ran defnydd y Gymraeg ar lein achos mae’n golygu fod rhaid i *bob* gwefan amlieithog Cymraeg/Saesneg addasu eu cod i adnabod y dewis iaith a ail-gyfeirio mewn rhyw ffordd gall.

   A dyw e ddim mor syml a hynny – mae’n creu pob math o gymlethdodau. Os ydw i yn chwilio ar gwgl am rhyw eiriau penodol ac yn cyrraedd tudalen saesneg sy’n cynnwys y geiriau, a fydden i eisiau cael fy ail-gyfeirio yn awtomatig i’r fersiwn Gymraeg (na fyddwn, ond fe fyddai dolen ‘Cymraeg’ at dudalen sy’n cyfateb yn union i’r dudalen Saesneg yn ddefnyddiol – nid pob gwefan sy’n gallu gwneud hynny yn gywir).

   Os ydw i’n teipio parth dwyieithog i fewn e.g. http://www.wales.gov.uk hoffwn i weld y fersiwn saesneg a http://www.cymru.gov.uk – hoffwn i weld y Gymraeg. Dwi ddim eisiau iaith y porwr i ddewis wedyn. Fel mae’n digwydd mae wales.gov.uk yn gorfodi fi ddewis iaith eto er mod i wedi nodi hynny ddwywaith (drwy iaith y porwr a fy newis o URL).

   Beth am wefan gyda un parth yn unig – mae hyn yn symlach; mi fyddai’n bosib defnyddio iaith y porwr i ddewis iaith yn lle tudalen ‘sblash’. Ond os dwi’n dilyn dolen dwfn o wefan arall, fasen i ddim eisiau cael fy ail-gyfeirio.

   Mae’r dewisiadau hyn i gyd yn gorfod cael eu dewis a’i codio yn ôl beth sy’n addas i bob gwefan. Er bod hi’n ‘neis’ gallu gosod iaith y porwr mae’r gwaith pwysicach i wneud o ran dylunio gwefannau dwyieithog – sicrhau fod y dewis iaith mewn lle amlwg ar frig y dudalen a fod y newid iaith yn gweithio’n uniongyrchol.

  • Leia 11:09 AM ar 31 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Do’n i ddim yn gwybod bod hi’n posib i rhoi yr ieithoedd mewn trefn – nes i ychwangenu Cymraeg on ddim symud i’r brig!

  • colin 5:50 PM ar 22 Awst 2014 Paraddolen

   Da iawn, ydy e’n bosib ychwanegu’ ategyn hwn at flog ar wordpress?

  • Carl Morris 1:00 AM ar 27 Awst 2014 Paraddolen

   Nac ydy os wyt ti’n sôn am wordpress.com

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu