Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Rhodri ap Dyfrig 5:19 PM ar 30 January 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , haciaith2015   

  Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015! 

  llun gan Llef

  Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015.

  I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am drefnu lleoliad, bwyd a chroeso gwych i ni ddigidolion awchus.

  I’r rhai sydd erioed wedi mynychu Hacio’r Iaith bydd croeso cynnes i bawb sy’n licio trafod a dysgu am Gymraeg mewn technoleg; gan gynnwys artistiaid, llenorion, blogwyr, datblygwyr meddalwedd, ymchwilwyr, myfyrwyr, ymgyrchwyr a mwy.

  Mae’r wici ar gyfer Hacio’r Iaith 2015 yn fyw ar Hedyn, felly ewch draw, golygwch, ac ychwanegwch eich syniadau. Fel arall, mae’r sylwadau ar agor isod.

  Mae Hacio’r Iaith am ddim ond rydyn ni’n gofyn i bawb sydd yn bwriadu dod i gofrestru er mwyn sicrhau bod digon o le / coffi / bwyd / socedi i bawb.

  COFRESTRA YMA!

  2 am bris 1!

  Yn wahanol i llynedd mae’r Ganolfan Technoleg Iaith yn cynnal cynhadledd y diwrnod cyn Hacio’r Iaith ar y 6ed dan y teitl Trwy Ddulliau Technoleg. Mae’r gynhadledd rhyngwladol hwn yn lansio Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru a’n cynnwys siaradwyr gwadd o Dde Affrica, yr Alban, Iwerddon, Catalonia a Gwlad y Basg.

  Datganiad | Amserlen | Archebu Tocyn (am ddim)

  Felly mae ganddon ni nid un ond dau ddiwrnod o hwyl techaidd i chi.

  A dwi’n siwr bydd cyri traddodiadol ar y nos Wener hefyd.

  Welai chi gyd ym Mangor, aye!

   
  • Carl Morris 8:16 PM ar 30 Ionawr 2015 Paraddolen

   Edrych ymlaen at gwrdd â chyfranwyr cyfarwydd a newydd!

   Mae unrhyw un sydd eisiau cyfrannu syniad i dudalen Hacio’r Iaith yn gallu e-bostio i ofyn am gyfrif wici Hedyn (roedd rhaid i mi gau lawr cofrestru ar Hedyn oherwydd problemau sbam).

 • Rhos Prys 3:26 PM ar 28 January 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Diwrnod Preifatrwydd Data 

  Mozilla

  Wel, mae heddiw’n ddiwrnod preifatrwydd data ac mae Mozilla wedi darparu rhywfaint o her ar ein cyfer i amlygu faint o breifatrwydd sydd gennym ar y we.

  Mae’r ddolen gyntaf yn Saesneg a’r ail yn Gymraeg.

  Private Eye –  mae hwn yn arbennig o ddifyr gyda gwefannau fel y Guardian, Telegraph, ac ati.

  Deall Preifatrwydd – syniadau ar sut i godi ymwybyddiaeth am breifatrwydd.

  Ar hyn o bryd rwy’n defnyddio’r ychwanegion canlynol: Adblock Edge, Ghostery, Lightbeam, Self destructing Cookies, Smart Referrer. Beth amdanoch chi?

  Dwi ddim yn paranoid, a does neb yn edrych dros fy ysgwydd – mae nhw’n rhy brysur yn edrych ar fy nghyfrifiadur… ;-)

  Felly, diwrnod dim lot o breifatrwydd hapus i bawb!

   
 • Rhos Prys 9:53 AM ar 26 January 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Copïo yn Firefox 35 

  Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar wall sydd wedi dod i’r amlwg yn y cyfieithiad Cymraeg o Firefox 35. Mae’r gwall yn codi wrth i chi ddefnyddio’r cyfuniad Ctrl/Cmd a C er mwyn copïo darn o destun yn y ffenestr. Yn lle gwneud hynny mae’r copïo’r dudalen gyfan.

  Mae modd defnyddio’r dull canlynol i oresgyn hyn: amlygu’r testun i’w gopïo ac yna clicio arno gyda botwm de’r llygoden a dewis Copïo (Windows, dwi’n cymryd ei fod rhywbeth yn debyg ar y Mac).

  Er ein bod yn edrych ar ei gywiro ar gyfer Firefox 35, mae’n fwy tebygol y bydd nôl yn iawn ar gyfer Firefox 36, ymhen rhyw 5 wythnos. Ymddiheuriadau am hyn.

   
  • Aled 10:07 AM ar 27 Ionawr 2015 Paraddolen

   O’n i’n meddwl elle mai jyst rhywbeth o’i le ar fy hen gyfrifiadur i oedd o, felly diolch yn fawr iawn am esbonio cyn i mi dreulio amser yn ceisio’i ddatrys fy hun, Rhos.

  • Dafydd 1:14 PM ar 27 Ionawr 2015 Paraddolen

   Diolch. ‘Da fi mae Firefox yn cadw’r dudalen pan rwy’n gwasgu “CTRL+C” yn lle copïo. Doedd yr ychwanegyn hwn ddim yn helpu llawer chwaith ( https://github.com/ttaubert/customizable-shortcuts ). O’n i’n gallu newid y weithred cadw at CTRL+S ond yn methu cael CTRL+C i gopïo.
   Yr unig peth oedd yn gweithio oedd troi at y fersiwn Saesneg!
   Hapus i wybod nad oes na rywbeth o’i le ‘da fy nghyfrifiadur.

  • Aled 4:27 PM ar 28 Ionawr 2015 Paraddolen

   Hefyd, anghofiais sôn nad yw Ctrl+Alt+W (i wirio testun yn Cysill) yn gweithio yn Firefox ar hyn o bryd. Rhos, er gwybodaeth, maen nhw’n gweithio’n iawn ar destun mae defnyddiwr yn ei roi mewn blwch ffurflen, ond ddim ar destun yn y dudalen ei hun.

 • Carl Morris 5:06 PM ar 19 January 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Cyfryngau Digidol ar hyn o bryd:

  Cyflog £26,321 – £35,735 (Band Rheoli 2)

  • Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer.

  Diben y swydd:

  Rôl y swydd hon yw helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu digidol arloesol, dynamig ac amlblatfform i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo Uwch-reolwr y Cyfryngau Digidol i sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn dangos esiampl o ran mentrau fel e-ddemocratiaeth, i helpu i annog pobl i ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd.

  Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Golygydd y Wê i sicrhau bod ein presenoldeb ar-lein yn ddifyr, yn berthnasol, yn hygyrch ac yn briodol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd targed, ac yn adlewyrchu ymrwymiad strategol y Cynulliad Cenedlaethol i fod yn agored, yn dryloyw ac yn hygyrch.

  Bydd angen i ddeiliad y swydd ddeall potensial technoleg ddigidol newydd a thechnoleg ddigidol y dyfodol i fod yn gyfryngau ar gyfer cyfathrebu â chynulleidfaoedd allweddol a sut maent yn gweithio fel rhan o strategaeth gyfathrebu ehangach.

  Bydd y rôl yn datblygu sgyrsiau a chymuned i gysylltu â chynulleidfa ledled Cymru a thu hwnt i feithrin a chynnal cydberthnasau. Mae’r Cynulliad am wella ei allbwn cyfryngau cymdeithasol drwy sefydlu ymgysylltiad llawn yn hytrach na dim ond bod yn sianel ddarlledu arall.

  Patrwm gwaith:

  Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad eu diwallu.

  Dyfynnwch gyfeirnod AC/055/14

  Dyddiad cau: 10:00 30 Ionawr 2015

  Mae’r manylion i gyd ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

   
 • Rhos Prys 10:12 AM ar 19 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.1 Cymraeg ar gael nawr 

  Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress.

  Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau diogelwch eich gwefan!

  Cafodd 136 enghraifft o WordPress 4.0 Cymraeg eu llwytho i lawr – ymlaen i’r 150 gyda 4.1!

  WordPress 4.1cy

  Dyma’r blyrb swyddogol:

  Thema Twenty Fifteen

  Mae Twenty Fifteen, ein thema rhagosodedig diweddaraf, yn thema ar gyfer blogiau gyda’r pwyslais ar eglurder. Mae gan Twenty Fifteen gefnogaeth iaith difai, gyda chymorth gan deulu ffontiau Google Noto. Mae’r deipograffeg yn ddarllenadwy ar sgrin o unrhyw faint. Eich cynnwys sydd bwysicaf, p’un ai i’w weld ar ffôn, tabled, gliniadur neu gyfrifiadur desg.

  Ysgrifennu heb darfu

  Weithiau mae angen canolbwyntio er mwyn troi eich syniadau’n eiriau. Nawr mae modd defnyddio’r modd ysgrifennu heb darfu. Wrth gychwyn teipio bydd pob unrhyw darfu’n dod i ben, gan eich galluogi i ganolbwyntio’n unig ar gyfansoddi. Bydd yr offer golygu’n ymddangos yn syth pan fydd eu hangen.

  Y Manylder

  Dewis iaith

  Ar y o bryd, mae WordPress 4.1 eisoes wedi ei chyfieithu i 44 iaith, gyda rhagor ar eu ffordd. Mae modd newid i unrhyw gyfieithiad yn y sgrin Gosodiadau Cyffredinol.

  Mewnblaniadau Vine

  Mae mewnblannu fideos o Vine mor syml â gludo URL ar ei linell ei hun mewn cofnod. Gw. y rhestr lawn o fewnblaniadau sy’n cael eu cynnal.

  Allgofnodi ym mhobman

  Os ydych erioed wedi pryderu eich bod wedi anghofio i allgofnodi o gyfrifiadur rydych yn ei rannu, mae modd i chi fynd i’ch proffil ac allgofnodi ymhobman.

  Argymell ategion

  Mae’r gosodwr ategion yn awgrymu ategion i chi eu profi. Mae argymhellion yn seiliedig ar yr ategion rydych chi ac eraill wedi eu gosod.

  O Dan y Clawr

  Ymholiadau Cymhleth

  Mae ymholiadau metadata, dyddiad a thermau nawr yn cynnal rhesymeg amodol uwch, fel cymalau nythol a gweithredwyr lluosog — A AND ( B OR C ).

  API cyfaddaswr

  Mae’r API JavaScript estynedig yn y cyfaddaswr yn galluogi profiad cyfrwng newydd yn ogystal â rheolyddion, adrannau a phaneli dynamig a chyd-destunol.

  <title> tag mewn themâu

  Mae add_theme_support( 'title-tag' ) yn dweud wrth WordPress sut i drin cymhlethdodau teitlau dogfennau.

  Cyfeiriadaeth Datblygwr

  Mae’r gwelliant parhau mewn dogfennaeth cod ar-lein yn gwneud y gyfeiriadaeth datblygwr yn fwy cyflawn nag erioed.

   
 • Carl Morris 12:37 AM ar 18 December 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg? 

  charlie-brooker-wigflip-saywhat

  Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall.

  Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel Ffrwti ystyried gwneud.

  Yn y cyfamser beth sydd angen ydy hashnodau amgen i ni, hashnodau answyddogol fel y mae #pobztalk yn hwyluso sgwrs gyda naws wahanol i’r hashnod ‘swyddogol’ #pobolycwm.

  Byddai angen màs critigol o bobl eraill i’w mabwysiadu ond byddai tua 5 neu 10 o bobl yn wneud gwahaniaeth i sgyrsiau.

  Beth am ddefnyddio cyfieithiad o enw y rhaglen fel hashnod?

  • #DrychDu yn hytrach na / ogystal â #blackmirror
  • #AmserCwestiwn yn hytrach na / ogystal â #bbcqt

  Dw i’n credu bod enw y rhaglen yn well na’r hashnod achos dydy cyfieithiadau o bethau fel #bbcqt ddim mor amlwg. Maent yn hawdd i’w deall, i’w cofio ac i’w sillafu.

  Enghraifft

  Neu oes awgrymiad gwell gyda chi?

  Dydy hyn i gyd ddim yn golygu fy mod i ddim am weld unrhyw sgyrsiau yn Saesneg o reidrwydd – ond mae’r opsiwn yna yn bodoli eisoes!

  dafydd-d-wigflip-saywhat

   
 • Rhos Prys 11:00 AM ar 17 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Siopa Dolig? Beth am dabled Windows Cymraeg am £99? 

  Eisiau prynu anrheg i chi eich hun neu i rhywun sydd a diddordeb mewn gadgets neu dechnoleg o rhyw fath ac yn benboeth am y Gymraeg, wel dyma i chi eich anrhegion delfrydol. Mae pawb eisiau tabledi neu gliniaduron ac mae Microsoft nawr yn cefnogi eu darparwyr i lansio rhai am brisiau deniadol iawn ac mae nhw i gyd i’w cael yn Gymraeg.
  Llechen HP 7
  Os hoffech chi gael tabled, beth am yr HP Stream 7 – £99 ar wefan HP neu yn eich Currys/PC World lleol. Sut beth yw’r tabled? Wel, mae wedi cael adolygiadau da iawn o ystyried ei bris – mae’r iPad Mini1 yn mynd am £199 a’r iPad Mini3 am £319, felly mae modd prynu dau neu dri HP Stream 7 am bris un Mini iPad.

  Gliniadur HP Sream 11

  Ym myd gliniaduron, mae HP newydd lansio’r HP Stream 11 ac mae’r HP Stream 13 ar y ffordd, am £197 a £229. Mae’r rhain wedi cael adolygiadau da; mae nhw o ansawdd da, perfformiad cystadleuol, prisiau anhygoel o rhesymol ac, yn fwy pwysig i ni, ar gael yn Gymraeg.

  Mae’r tabledi a’r gliniaduron yn cynnwys blwyddyn o danysgrifiad i Office365 ac 1TB o le ar OneDrive. Mae modd defnyddio Office365 yn Gymraeg.

  Mae’n siŵr o fod yn werth cael golwg arnyn nhw…

  Nadolig Llawen! :-)

   
  • Carl Morris 2:17 PM ar 17 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Ydy unrhyw un wedi trio un o’r tabledi Windows Cymraeg?

   Byddai hi’n braf gwybod os maen nhw yn dda, pa apiau eraill sydd ar gael, ayyb.

  • Gruff 4:27 PM ar 17 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Diddorol – ai’r fersiwn llawn o Windows 8.1 sydd arno, ta RT?

   Mae o’n £70 efo tabled neu liniadur arall:

   http://www.currys.co.uk/gbuk/computing/ipad-tablets-and-ereaders/tablets/hp-stream-7-tablet-32-gb-black-10075694-pdt.html

   Ddim yn siwr os ydi hynny’n golygu y cewch chi ddau am £170 (un i bob plentyn/troed).

  • Rhoslyn Prys 7:14 PM ar 17 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Mae nhw’n defnyddio Windows 8.1 gyda Bing. Mae’n debyg nad yw Microsoft yn codi ar wneuthurwyr am y drwydded hon. Y bwriad yw cystadlu gyda Chromebooks sydd wedi bod yn boblogaidd. Am y math yma o brisiau a bod y Gymraeg ar gael mae nhw’n edrych yn dda – gwell na’r Chromebooks.

   Ces i olwg ar y tabled y diwrnod o’r blaen yn Currys, Caer ac roedd o wneuthuriad da, cynllun braidd yn di-fflach ac yn reit ysgafn. Roedd y feddalwedd yn symud yn sydyn a rhwydd. Gan ei fod yn Windows 8.1 safonol ac nid RT, mae’n gallu rhedeg meddalwedd arferol Windows (Cysgliad ;-) ), ond fyddwn i ddim yn disgwyl i gemau redeg yn dda arno.

   Mae na fwy o wybodaeth am gampau/datblygiadau diweddar Microsoft ar wefan Paul Thurrott – http://winsupersite.com/

 • Dafydd Tomos 7:44 PM ar 5 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  SWYDD: Datblygydd Gwe ‘Pen Blaen’ 

  Mae swydd datblygydd ar gael yn asiantaeth digidol Imaginet yng Nghaerdydd, yn datblygu amrywiaeth o wefannau ac apps.

  Mi fyddwch yn gallu troi dyluniadau o Photoshop mewn i HTML/CSS/Javascript ar gyfer eu datblygu ymhellach ar dechnoleg LAMP. Mi fydd yna hefyd gyfleon o ran datblygu apps traws-blatfform yn defnyddio Cordova ac AngularJS.

  Mae manylion pellach yn Saesneg fan hyn.

   
 • Rhos Prys 10:01 AM ar 2 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Linux Mint 17.1 wedi ei ryddhau yn y Gymraeg 

  Gosodiadau 17-1

  Dros y penwythnos ryddhawyd rhifyn newydd o un fersiynnau mwyaf poblogaidd o Linux, sef Linux Mint. Unwaith eto mae rhyngwyneb Linux Mint ar gael yn Gymraeg. Gyda bod y dosbarthiad wedi ei seilio ar Ubuntu mae’n cynnwys y deunydd Cymraeg o’r dosbarthiad hwnnw hefyd.

  Diolch i’r criw fu’n cyfrannu at y cyfieithiad Cymraeg

   
  • Carl Morris 7:11 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Bydd rhaid i mi drio Mint unwaith dw i’n cael noson rydd i’w brofi! Dw i’n rhedeg Lubuntu ar hyn o bryd.

   Diolch i ti a chriw cyfieithu Ubuntu am eich holl waith.

 • Rhos Prys 9:31 AM ar 2 December 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Geiriadur Bangor – geiriadur.bangor.ac.uk 

  Geiriadur Bangor

  Erbyn hyn mae Geiriadur y BBC nôl yn fyw dan ei enw newydd Geiriadur Bangor. Mae wedi’i letya ar wefan Prifysgol Bangor ar http://geiriadur.bangor.ac.uk/. Cyfuniad yw e mewn gwirionedd o eiriadur cyffredinol Cysgair, sy’n rhoi geirfa gyffredin y Gymraeg a’r Saesneg, a Y Termiadur Addysg, sy’n rhoi termau wedi’u safoni ar gyfer addysg ysgol a cholegau addysg bellach.

  Roeddwn i’n betrus iawn am eu cyfuno, fel a wnaed yn ein gwaith gwreiddiol i’r BBC. Roedd hyn am ein bod yn ceisio cael pobl i ddeall y gwahaniaeth rhwng geiriadur disgrifiadol fel Cysgair ar y naill law (lle mae rhyddid i bobl ddewis eu geirfa allan o holl gyfoeth yr iaith), a geiriadur rhagnodol fel Y Termiadur Addysg ar y llaw arall (lle mae angen safoni termau technegol er mwyn cyfathrebu clir).

  Ond mae’r ymateb ers i’r BBC dynnu’r geiriadur wedi dangos fod yna le i eiriadur gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio fel hwn, sy’n gyfuniad o eiriau cyffredin a’r eirfa dechnegol ddiweddaraf yn yr iaith. Byddwn ni yn yr Uned Technolegau Iaith yn ceisio’i gynnal a’i ddiweddaru o hyn allan felly o’n hadnoddau ein hunain. Diolch i Dewi a Gruff o’r Uned am eu holl waith yn ei adfer a’i roi ar lein.

  Ar ran Delyth Prys.

   
  • Carl Morris 7:16 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Gwaith da. Mae’n braf cael:
   1. cyfeiriadau uniongyrchol i eiriau
   2. Hefyd mae’n gweithio ar fy llechen a ffôn.

   Dyma ddau beth sydd ddim yn bosib gyda GPC er bod GPC yn cynnwys diffiniadau Cymraeg.

  • Iestyn Lloyd 7:58 PM ar 4 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Ydi hwn efo cronfa ddata wahanol i’r app ar iOS?

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu